Yineleyen-Düzelen Multipl Skleroz Hastalarında Yaşam Kalitesi Sağlığı ile İlgili Psikososyal ve Tıbbi Belirleyiciler

Isaac RAHIMIAN BOOGAR, Siavash TALEPASAND, Mohammad JABARI
2018 Mart - 55 (1)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar


Türkçe Özet

Giriş: Yineleyen-düzelen multipl skleroz, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen zayıflatıcı bir nörolojik hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, yineleyen-düzelen multipl skleroz hastalığının sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin psikolojik, hastalıkla ilişkili, sosyoekonomik ve demografik belirleyicileri üzerindeki rolünü araştırmaktır.

Yöntem: Bu kesitsel ve tanımlayıcı çalışmada, Mart 2014’ten Temmuz 2014’e kadar Tahran’daki İran Multipl Skleroz Derneğine katılan, yineleyen-düzelen multipl sklerozlu 193 hasta, uyum örnekleme yöntemi ile seçildi; bu hastalar, Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Anketini, Depresyon Kaygı ve Stres Ölçeklerini ve Sosyo-demografik Anketi doldurdular.. Ardından PASW-18’in veri analizi için basamaklı yöntemle hiyerarşik çoklu regresyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, model 1’de, düşük sosyoekonomik statü için negatif katsayı (beta=-0,30, p<0,01), tedavi öyküsü için pozitif katsayı (beta=0,22, p<0,01) elde edildi. Model 2’de, model 1’in tüm değişkenleri kontrol edilirken, depresyonun negatif katsayısı vardı (beta=-0.26, p<0.05); bununla birlikte, multipl sklerozun bozukluk şiddeti, alt seviyede (beta=0.35, p<0.001), orta seviyede (beta=0.23, p<0.01) ve şiddetli düzeyde (beta=0.22, p<0.01) pozitif katsayılara sahipti. Model 1’deki diğer çalışılan değişkenler ve model 2’deki stres ve kaygı, yaşam kalitesi açısından tahmin edilmemiştir (p>0.05).

Sonuç: Olumsuz sosyoekonomik statü, etkili tedavi geçmişi yokluğu, yüksek depresyon ve multipl skleroz belirtileri ve semptom şiddeti, yineleyen-düzelen multipl skleroz hastalarında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin azalmasını önemli ölçüde öngörmektedir.  Bu  nedenle  sonuç olarak, yineleyen-düzelen multipl sklerozda yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında, bu faktörleri göz önüne alan özelleştirilmiş müdahalenin değerinin önemi ortaya çıkmaktadır.