İstanbul'da Bir Grup Lise Öğrencisinde Ebeveyn Tutumlarının Etkileri

Burcu Göksan Yavuz, İlke Yeser, Oğuz Karamustafalıoğlu, Bahadır Bakım, Aliye Gündoğar
2015 Mart - 52 (1)
DOI: 10.5152/npa.2015.6871


 

Türkçe Özet


Amaç: Lise dönemindeki ergenlerde çeşitli sosyodemografik veriler ışığında, anne baba tutumları ile depresyon, sigara-alkol-madde kullanımı, intihar ve kendine zarar verici davranışlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.

 

Yöntem: Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınarak Şişli ilçesinde yer alan Devlet Lisesi ve Meslek Lisesi lise 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerinden toplam 391 öğrenci dahil edildi. Çalışmada Sosyodemografik Soru formu, Anne-Babaya Bağlanma Ölçeği (ABBÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerinden %25,6’sında (n=100) depresyon ortalama puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup cinsiyetler açısından, kız öğrencilerde depresyonun varlığına işaret eden BDÖ puan ortalamaları erkeklerden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,001). Depresyonu olan ergenlerde anne aşırı koruma puanı depresyonu olmayan ergenlerden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0,02). Ayrıca depresyonu olan ergenlerin hem anne hem de babalarının ilgi/kontrol puanları ise depresyonu olmayanlara istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,02 ve p=0,03). Sigara, alkol, madde kullanımı oranları erkeklerde, intihar girişimi ve kendine zarar verici eylemler ise kız öğrencilerde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bulunmuştur (p<0,05).

 

Sonuç: Depresyon gelişimi bağımsızlığı, özerkliği desteklemeyen ebeveyn tutumunun ile ilişkili bulunmuştur. Yeterli ilgiyi gösteren, sıcak, anlayışlı, kabul edici, güvenli bağlanmaya olanak veren ebeveyn tutumu ise depresyondan koruyucu bulunmuştur. Ergenleri daha iyi anlamak ve bu dönemde ortaya çıkacak sorunların çözümü için ebeveyn tutumlarının göz önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır.