Fingolimod Tedavisi Kullanan 508 Multipl Skleroz Hastasının Klinik ve Demografik Özellikleri ile İki Yıllık Etkinlik ve Güvenilirlik Verileri

Murat TERZİ, Elif Merve HELVACI , Sedat ŞEN , Cavit BOZ ,Vedat ÇİLİNGİR , Aylin AKÇALI , Yeşim BECKMANN ,Cihat UZUNKÖPRÜ , Recai TÜRKOĞLU , Nur YÜCEYAR , Hüsnü EFENDİ , Sena DESTAN BÜNÜL , Meral SEFEROĞLU ,Dilcan KOTAN , Sibel GÜLER , Belgin PETEK BALCI , Bilgin ÖZTÜRK , Semra MUNGAN , Nilüfer KALE İÇEN ,Sami ÖMERHOCA , Şükran YURTOĞULLARI , Serhan SEVİM , Şule AYDIN TÜRKOĞLU , Mustafa ÇAM ,Mehmet Fatih YETKİN , Tahir Kurtuluş YOLDAŞ , Ali Özhan SIVACI , Şeyda FİGÜL GÖKÇE , Esra GÜRSOY ,Aysun ÜNAL , Nuray BİLGE , Kadriye AĞAN , Münire KILINÇ TOPRAK, Belgin KOÇER , Gökçe SEZER ,Yüksel TERZİ
2023 Mart - 60 (1)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Türkiye genelinde ilk jenerik fingolimod etken madde
tedavisi deneyimi ortaya konuldu.
• Etkinlik ve güvenlik verileri geriye dönük olarak analiz
edildi.
• Sonuç, literatürdeki klinik çalışma verilerine ve gerçek
yaşam verilerine benzerdi.


Türkçe Özet

Amaç: Fingolimod, multipl skleroz tedavisinde son 10 yıldır ikinci basamak
tedavi olarak kullanılan ilk oral immünomodülatör tedavidir. Çalışmamızın amacı,
Türkiye genelinde farklı merkezlerde ilk jenerik fingolimod etken madde tedavisi
deneyimlerini ortaya koymaktır.
Yöntem: Türkiye’de 29 farklı klinik multipl skleroz ünitesinde takip edilen hastaların
ilk jenerik fingolimod etkinlik ve güvenlik verileri geriye dönük olarak analiz edildi.
Hastaların etkinlik ve güvenlilik verileri tedavi öncesi ve tedavi sonrası 6, 12 ve 24.
aylarda veri sistemine aktarıldı. Veriler, IBM SPSS 20.00 kullanılarak analiz edildi. P
değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Toplam 508 multipl skleroz hastası çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 331’i
kadındı. Tedavi öncesi ve sonrası EDSS değerleri karşılaştırıldığında, özellikle 6.
ay ve sonrasında belirgin bir düşüş gözlendi. Hastaların 11’inde (%2,3) bradikardi
oluştuğu için ilk dozun altı saatten uzun olması gerekti. İlk doz gözleminde ilacın
kullanımına engel olabilecek herhangi bir sorun yaşanmadı. Fingolimod tedavisi
sırasında 49 (%10,3) hastada yan etkiler görüldü. Gözlenen yan etkiler sıklık sırasına
göre bradikardi, hipotansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi ve taşikardi idi.
Sonuç: Gözlemlenen etkinlik ve güvenlik sonuçları, fingolimod aktif bileşenle ilk
eşdeğeri açısından literatürdeki klinik çalışma verilerine ve gerçek yaşam verilerine
benzerdi.
Anahtar Sözcükler: Etkinlik, fingolimod, güvenilirlik, multipl skleroz