E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
DSM- 5 Kriterlerine Göre Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Alan Olguların Psikiyatrik Eştanı ve WISC-R Profillerinin Değerlendirilmesi
1 Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Edirne, Türkiye  
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.18123
0 kez okundu, 1 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme bozukluğu, psikiyatrik eştanı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, matematik bozukluğu
Özet

Amaç: Bu çalışmada, özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) tanısı alan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik eştanı sıklığı, eştanı sıklığına etki eden faktörler, özgül öğrenme bozukluğu alt tipleri ile bilişsel profil arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.

 

Yöntem: Çalışmamız, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğimize Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında ders başarısızlığı ile başvuran ÖÖB tanısı alan 6-15 yaş grubu 80 olguyla yapılmıştır. Çalışmada Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları için Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Dördüncü Baskı’na (DSM-IV) Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği, Özel Öğrenme Güçlüğü Belirti Ölçeği ve Wechsler çocuklar için zeka ölçeğinin gözden geçirilmiş versiyonu (WISC-R)testi uygulanmıştır. Görüşme sırasında özgül öğrenme bozukluğu alt grubunu tanımlamak ve hata profilini değerlendirmek amacıyla okuma-yazma-matematik becerileri değerlendirme listesi (hata analizi) uygulanmıştır. Psikiyatrik eştanıların belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Şekli Türkçe uyarlaması (ÇDŞG-ŞY)  uygulanmıştır.

Bulgular: Olguların %92,5’inde eşlik eden bir psikiyatrik bozukluk saptanmıştır. Olgularda en sık görülen psikiyatrik eştanı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (%82,3) olup, bunu özgül fobi (%46,3), karşıt olma karşı gelme bozukluğu (%26,3), enürezis (%25) ve tik bozukluğu (%22,5) izlemektedir. Özgül öğrenme bozukluğuna dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun eşlik ettiği olgularda daha sık psikiyatrik eştanı bulunmuştur. ÖÖB alt tiplerinden en sık olanı, okuma, yazma ve matematik bozukluğunun birlikte olduğu kombine tip bozukluktur (%37,5). Matematik bozukluğu olan olguların WISC-R puanları daha düşük olduğu bulunmuş, okuma ve yazmayı daha geç öğrendikleri ve eştanı psikiyatrik bozuklukların daha fazla olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, ÖÖB’nin diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikteliğinin sık olduğunu göstermektedir. ÖÖB’nin tek bir klinik bozukluk olarak düşünülmemesi, eştanılı psikiyatrik bozukluklarla birlikte değerlendirilip tedavi edilmesi gerekmektedir.

 

 

Cite this article as: Araz Altay M, Görker I. Assessment of Psychiatric Comorbidity and WISC-R Profiles in Cases Diagnosed with Specific Learning Disorder According to the DSM-5 Criteria. Arch Neuropsychiatry 2017; DOI: 10.5152/npa.2017.18123

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017