E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Esansiyel Tremor Sadece Hareket Hastalığı Değildir; Uyku ve Anksiyetenin Hastalıkla İlişkisi
1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22858
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor, uyku, anksiyete
Özet

Amaç: Esansiyel tremor (ET) en sık görülen hareket hastalığı olup motor semptomların yanı sıra non-motor semptomların da olduğunu gösteren birtakım çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmadaki amacımız özellikle anksiyete ve uyku bozukluğunun ET ile ilişkisini araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya hastanemiz nöroloji polikliniğinde başvuran ve Hareket Bozukluğu Topluluğu Tremorda Konsensus Kriterleri'ne göre kesin ET tanısı almış 40 hasta ile 38 sağlıklı kontrol dahil edildi. Her iki gruba da Pittsburgh Uyku Kalitesi Anketi (PUKA) ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ) yapıldı. İstatistiksel analizler Windows için SPSS 22.0 ile yapıldı.

 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu yaş, cinsiyet ve eğitim durumu açısından birbirine benzerdi. Hasta  grubunda PUKA ve HADÖ skorları kontrol grubuna göre belirgin oranda yüksekti (sırasıyla p<0,000, p<0,000). Her iki skor, kadın hastalarda erkeklere oranla (sırasıyla p˂0,05 p˂0,05) ve de evli hastalarda bekarlara oranla (sırasıyla p˂0,05 p˂0,05) ve daha yüksek saptandı.

 

Sonuç: ET hastalarında uyku bozukluğu ve anksiyete, sağlıklı bireylere göre belirgin derecede sık görülmektedir. Kadın hastalarda ve de evli hastalarda uyku bozukluğu ve anksiyetenin daha şiddetli olması hastalığın psiko-sosyal komponentine işaret etmekte olup tedavide bu durumun göz ardı edilmemesi ve bu konuda daha kapsamlı çalışmalar gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017