E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Üç Demans Tipinde Apatiyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
1 Department of Internal Medicine Nursing, Dokuz Eylül University School of Nursing, İzmir, Turkey  
2 Department of Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey; Department of Neurosciences Brain Dynamics and Multidisciplinary Research Center, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22964
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Apati, nöropsikiyatrik belirtiler, Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans, vasküler demans
Özet

Amaç: Apati olumsuz hastalık sonuçları, fonksiyonellikte azalma ve bakım veren yüküne neden olduğu için demansın klinik yönetiminde önemli bir faktördür. Apatiyi yönetilmesi gereken bir problem olarak görmek ve apatiyi etkileyen faktörlerin bilinmesi uygun girişimlerin planlanmasını sağlayacaktır. Bu çalışma, üç demans tipinde apatiyi karşılaştırmak ve her birinde apatiyi etkileyen faktörleri belirlemek için yapılmıştır.

 

Yöntem: Alzheimer hastalığı (AH) olan 46 hasta, Frontotemporal demans (FTD) olan 31 hasta ve vasküler demansı olan 29 hasta (VD) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Apati, Nöropsikiyatrik Envanter-apati alt ölçeği (NPE), demans evresi Klinik Demans Değerlendirme Ölçeği (KDDÖ), bilişsel durum Mini Mental Test (MMT), işlevsellik Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri  (GYA) ve Lawton-Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktivitileri kullanılarak değerlendirilmiştir. (EGYA). Bu araştırma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır.

 

Bulgular: Üç demans tipinde apati puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. AH ve VD’lı hastalarda bilişsel fonksiyonlarda azalma ve apati puanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Her grupta azalan işlevsellik ve artan demans evresi ile apati puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yaş, cinsiyet ve apati puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Çoklu regresyon analizleri sonucu AH’li hastalarda apati puanı ile  EGYA puanı arasında korelasyon olduğu bulunmuştur.

 

Sonuç: Bu araştırma apatinin FTD hastalarında olduğu kadar AH ve VD hastalarında da sık görülen bir semptom olduğunu göstermektedir. Sağlık profesyonellerinin apatinin farkında olmaları gerekmektedir. Hastalar demans tipine, yaş ve cinsiyetine bakmaksızın apati açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017