E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde 5-HTTLPR Gen Polimorfizmi ve Yılmazlık Bileşeninin Değerlendirilmesi
1 Child Psychiatry, Private Practice, İstanbul, Turkey  
2 Department of Child Psychiatry, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Medical Genetics, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 234-238
DOI: 10.5152/npa.2016.12528
96 kez okundu, 101 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ergen, cinsel istismar, 5-HTTLPR, polimorfizm, yılmazlık
Özet

Amaç: Çocukların ¼’ünden fazlası, erişkin döneme ulaşana dek beklenmedik ve ürkütücü deneyimlere ve travmalara maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, cinsel istismara maruz kalmış olan ergenlerde serotonin taşıyıcı gen polimorfizminin, yılmazlık ekseninde belirti değişkenliğini belirlemede olası rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Marmara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Adli polikliniğine başvuran ve cinsel istismar maruziyeti öyküsü olan, 11-17 yaş arası ergenlere araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Psikopatoloji ve işlevsellik değerlendirmeleri klinik görüşme esnasında, Çocuklar için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Versiyonu-Türkçe Versiyonunu (ÇGDŞ-ŞY-T) ile yapılmıştır. Ayrıca çocukların doldurduğu, “Eysenck Kişilik Envanteri” ve “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” de değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: 16 kız (%88,9) ile 2 erkekten (%11,1) oluşmakta olan örneklemin yaş ortalaması 14,58±1,97 idi. Örneklemde 5-HTT geninin transkripsiyonel kontrol bölgesindeki insersiyon/delesyon polimorfizminin (5-HTTLPR) genotiplenmesi yapıldığında; 8 bireyin (%44,4) LL, 7 bireyin (%38,8) LS ve 3 bireyin (%16,6) SS genotipinde olduğu belirlenmiştir. Yılmazlık alt bileşenleri olan baş etme tarzları ile genetik varyantlar arasındaki ilişki incelendiğinde ise problem odaklı baş etme tarzı sergileyen olguların %87,5’inin (n=7) LL aleli taşıdığı; baş etme tarzları duygu odaklı olanların ise %90’ının (n=9) SS-LS alel taşıyıcısı oldukları saptanmıştır (p=0,003).

 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları, 5HTTLPR gen polimorfizminin kişinin stresle baş etme tarzlarının biçimlenmesi üzerine önemli bir etkisinin olduğuna işaret etmektedir. 5HTTLPR gen polimorfizmi ve psikopatoloji gelişimi arasındaki kompleks ilişkide rol oynayan diğer faktörlerin saptanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Cite this article as: Çarkaxhiu Bulut G, Rodopman Arman A, Güney İ, Gültepe P. Evaluation of 5-HTTLPR Gene Polymorphism and Resilience Components on the Development of Psychopathology in Adolescent Sexual Abuse Cases. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:234-238.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017