E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepside Ani Beklenmeyen Ölüm: 112 Epilepsi Olgusu ile Retrospektif Bir Otopsi Çalışması
1 Department of Forensic Medicine, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 225-233
DOI: 10.5152/npa.2016.14863
104 kez okundu, 31 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epilepside ani beklenmeyen ölüm, otopsi, antiepileptikler
Özet

Amaç: Ani beklenmeyen ölümler, hem nöroloji hem adli tıbbın en önemli ve araştırmaya değer olgu profillerini oluştururlar. Ani beklenmeyen ölümlerin nöropatolojik nedenlerinden biri olan epilepsi bilinmeyen yönleri olan önemli bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, geçmişinde epilepsi tanısı bulunan olgulara ait otopsi bulgularını ve mevcut tıbbi verileri sunarak, nöroloji ve adli tıp uzmanlarının bakış açılarını ortaklaştırmak ve ilişkili klinik hipotezleri ile birlikte epilepside ani beklenmeyen ölümün (EABÖ) ayırıcı tanısına götüren bulguların özelliklerini tartışmaktır.

 

Yöntem: İstanbul’da 2007-2011 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumuna  gönderilen 20334 otopsi olgusu tespit edilmiş, ve şehrin adli otopsi verilerinin tamamı olarak retrospektif şekilde taranmıştır. Hikayesinde epilepsi tanısı bulunan olgular çalışmaya dahil edilmiştir. İlk olarak tüm olgular için, daha sonra ayrıca EABÖ olguları için demografik veriler, fiziksel özellikler, olay özellikleri, makroskobik-mikroskobik otopsi bulguları ve ölüm nedeni parametreleri üzerinden hem tanımlayıcı hem çıkarımsal istatistik analizler yapılmıştır.   

 

Bulgular: Geçmiş epilepsi tanısı bulunan 112 olgu, 20334 olgu arasından tespit edildi. Makroskobik veya mikroskobik olası epileptik odak 23 (%20,5) olguda mevcuttu. Ölüm nedeni 40 (%35,7) olguda EABÖ olarak tespit edilirken 28 (%25) olguda tespit yapılamamıştı. Ölüm nedeni EABÖ olarak değerlendirilen olguların yaş ortalaması erkeklerde 31,5±13,9 ve kadınlarda 29,6±12,9 yıldı; erkeklerin kadınlara oranı 1,1:1 idi. Mikroskobik incelemede hipertrofi ve miyokardiyal skar dokusu bulgularının varlığı, kardiyovasküler hastalıklardan öldüğü tespiti yapılan olgularda EABÖ grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha sıktı (p=0.001, her bir bulgu için). Kırk SUDEP olgusunun 38’inde (%95) toksikolojik analiz yapılmış ve bunlar arasından 21 (%55,3) olguda hiçbir antiepileptik ajan tespit edilmemişti.

 

Sonuç: Cinsiyet dağılımında EABÖ olguları arasında eşitlik olduğu; EABÖ için genç erişkin popülasyonun az düzeyde farkla artmış risk taşıdığı ve antiepileptik ilaçları düzensiz kullanımın politerapiden daha büyük bir risk taşıdığı sonuçlarına varılmıştır. Ayrıca, özellikle kardiyovasküler hastalıklarla olmak üzere, EABÖ’nün ayırıcı tanısı için klinik ve postmortem tüm parametrelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak önemlidir.

 

 

Cite this article as: Esen Melez İ, Arslan MN, Melez DO, Şanlı AN, Koç S. Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Retrospective Autopsy Study of 112 Epileptic Patients. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:225-233.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017