E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ülkemizde Üçüncü Basamak Bir Merkezde Görülen Viral Ensefalit Olguları: Herpes Simpleks Tip-1’e Bakış
1 Clinic of Neurology, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 209-215
DOI: 10.5152/npa.2016.12540
98 kez okundu, 36 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ensefalit, herpes simpleks virüs, Türk, polimeraz zincir reaksiyonu, ensefalit taklitçileri
Özet

Amaç: Bu çalışmada sporadik ensefalitin bilinen en sık, potansiyel olarak ölümcül ve tedavi edilebilir etkeni olan herpes simpleks ensefalitinin (HSE) bir Türk popülasyon örneklemindeki insidansının araştırılması amaçlandı.

 

Yöntem: Ensefalit ön tanısı ile merkezimizde tetkik edilmiş hastaların demografik, klinik, laboratuvar, görüntüleme, elektrofizyoloji ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) DNA bulguları retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 68 hasta dahil edildi. Hastaların en sık başvuru semptomunun davranış değişikliği (%67,6) olduğu görüldü. Hastaların %27,9’unda manyetik rezonans görüntülemede (MRG) temporal T2 hiperintensitesi ve %66,2’sinde elektroensefalografi (EEG) anormalliği gözlendi. Toplam 35 hastada beyin omurilik sıvısı (BOS) analizinde lenfositik pleositoz tespit edildi. Elli yedi hasta viral ensefalit tanısı alırken, üç hastada bakteriyel menenjit, üç hastada tüberküloz menenjit, iki hastada sporadic Creutzfeld-Jacob hastalığı, iki hastada akut dissemine ensefalomiyelit ve bir hastada brusella ensefaliti saptandı. Viral ensefalit tanılı 7 hastada (%10,2) herpes simpleks virus (HSV) DNA PZR pozitifliği saptandı.

 

Sonuç: Viral ensefalitler, enfeksiyöz kaynaklı ensefalitlerin en sık nedenidir; bununla birlikte, diğer atipik etkenlerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Güçlü bir HSE ön tanısı konulmuş hastalarda elde edilecek negatif HSV DNA PZR sonuçları antiviral tedavi ihtiyacının ortadan kalktığını düşündürmemelidir; çünkü PZR da dahil olmak üzere kullandığımız tanı yöntemleri özellikle akut dönemde hatalı sonuçlar verebilmekte ve HSE halen enfeksiyöz ensefalitin tek tedavi edilebilir etkeni olarak önemini korumaktadır.

 

Cite this article as: Çiftçi Kavaklıoğlu B, Çoban E, Şen A, Söylemezoğlu E, Aldan MA, Ataklı D, Soysal A. Review of Viral Encephalitis Cases Seen at a Tertiary Care Center in Turkey: Focus on Herpes Simplex Type 1. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:209-215.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017