E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Sonrası Erken Dönem Tam İyileşme ile İlişkili Faktörler
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22664
107 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akut inme, trombolitik, tedavi, tromboliz, sonlanım, iyileşme
Özet

Amaç: İntravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü (İV rt-PA) ile tedavi edilen akut inme hastalarında erken nörolojik iyileşme (ENİ) ile ilişkili faktörleri ve ENİ’nin 3 ay sonraki sonlanımla ilişkisini saptamak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: XXX Tıp Fakültesi inme merkezinde Şubat 2009-Aralık 2016 tarihleri arasında ilk 4,5 saat içinde İV rt-PA uygulanan akut iskemik inmeli hastalar çalışmaya dâhil edildi. ENİ, tedaviden 24 saat sonra National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) skorunun 0 ya da 1 olması ya da tedavi öncesi skor ile karşılaştırıldığında ≥ 8 puanlık bir iyileşme olması olarak belirlendi. Hastaların tedavi sonrası 3. aydaki sonlanımları modified Rankin Scale (mRS) skoru ile belirlenmiş olup, mRS 0-1; ‘çok iyi sonlanım’ olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya dâhil olan 355 hastanın % 43,9’unda ENİ gözlendi. ENİ gözlenen hastaların %80,1’inde, gözlenmeyenlerinse %15,6’sında 3. ayda çok iyi sonlanım saptandı (p<0,001). ENİ gözlenen hastalar gözlenmeyenlere göre daha genç (p=0,025) olup, daha düşük NIHSS skorlarına (p=0,027) ve daha yüksek ASPECT skorlarına (p=0,008) sahipti. Yine ENİ gözlenen grubun başvuru anındaki serum glukoz düzeyleri daha düşük olup (p<0,001), bu hastalarda diyabetes mellitus ve hipertansiyon öyküsü ve hiperdens arter bulgusu saptanma oranı daha azdı (sırasıyla p=0,001, p=0,024 ve p <0,001). Son olarak çoklu regresyon analizinde ise başvuru serum glukoz düzeyi ve hiperdens arter işareti ile ENİ arasında anlamlı ilişki saptandı.

 

Sonuç: İV rt-PA uygulanan akut inme hastalarında ENİ ve 3 ay sonraki çok iyi sonlanım arasında anlamlı ilişki mevcuttur. Bu yüzden özellikle ENİ ile ilişkisi saptanmış olan başvuru serum glukoz düzeyi, NIHSS skoru,  ASPECT skoru ve hiperdens arter işareti varlığı gibi faktörlerin yönetimi ve tedavi stratejilerinin bunlara göre değerlendirmesi akut iskemik inmede daha iyi bir sonlanımın sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017