E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İlaç Kullanmayan Panik Bozukluğu Hastalarında Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi
1 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19429
96 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Panik Bozukluğu, kalp hızı değişkenliği, otonomik sinir sistemi
Özet

Amaç: Panik bozukluğunda otonomik işlevlerin etkilendiği bilinmektedir. Kalp hızı değişkenliği (KHD) otonomik işlevlerin değerlendirilmesinde güvenilir ve invaziv olmayan bir yöntemdir. Bu çalışmada psikotrop kullanmayan panik bozukluğu (PB) hastalarında 24 saatlik KHD araştırılması ve sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem:  Otuz iki  (Ortalama yaş 33.12±11.94 yıl, 20 kadın ve 12 erkek) ilaç almayan (en az 2 haftadır, fluoksetin için 3 hafta) ve DSM-4 kriterlerine göre PB tanısı konmuş hasta çalışmaya dâhil edildi. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet bakımından eşlenmiş kardiak, endokrin (diyabet dâhil) ve nörolojik hastalığı olmayan 24 sağlıklı katılımcıdan oluşturuldu (ortalama yaş 33.45±8.6, 17 kadın, 7 erkek ). Hasta ve kontrol grubuna SCID-I, Hamilton Depresyon Değerlendirme (HAM-D), Hamilton Anksiyete Değerlendirme (HAM-A), Panik Bozukluğu Şiddet Ölçeği (PBŞÖ) ve Kaygı Duyarlılığı İndeksi-3 (KDI-3) ölçeği uygulandı. Psikiyatrik değerlendirmelerin ardından katılımcılara 24 saatlik Holter EKG değerlendirilmesi KHD’yi zaman ve frekans bağımlı parametreleri elde edecek biçimde uygulandı.

 

Bulgular:  Çalışmamızın sonucunda PB grubunda Holter EKG ile saptanan KHD değerleri sağlıklı kontrollerden farklı bulunmadı.  RMSSD ve pNN50 kontrol grubuna göre azalmıştı ancak aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi. (p:0.229, p:0.571)  RMSSD, pNN50 ve HF uykuda parasempatik baskınlığını gösterecek biçimde artmıştı (p:0.0001 )  ve sempatik aktiviteyi gösteren LF her iki grupta uykuda anlamlı olarak artmıştı (p: 0.0001) ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p:0.905) İlişki analizlerinde PB grubunda hastalık başlangıç yaşı ile HF değeri arasında negatif korelasyon (p:0.004) bulunurken, LF/HF ile pozitif korelasyon bulundu.(p:0.007) Sigara içen ve içmeyenler KHD değerleri açısından karşılaştırıldığında her iki grupta da sigara KHD’yi anlamlı olarak azaltmaktadır. [SDNN (p:0.18)] 

 

 

Sonuç: Panik bozukluğu grubunun KHD parametrelerinin kontrollerden farklı olmadığı saptandı. KHD ve Panik bozukluğu ilişkisinin aydınlatılması için KHD’yi etkileyecek faktörlerin en aza indirgenmesi ve günlük yaşam aktivitesini yansıtan daha fazla sayıda uzun süreli 24 saatlik Holter EKG çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017