E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İlaç Tutumu Ölçeği-10’un Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
1 Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Şişli Etfal Teaching and Research Hospital, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017. 18078
102 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İlaç Tutumu Ölçeği, tedaviye uyum, şizofreni
Özet

Giriş: Şizofreni hastalarında ilaç tedavisine uyum oldukça önemli bir sorundur. İlaç tedavisine uyumu değerlendirmek için pek çok ölçek geliştirilmiştir. İlaç Tedavisine Uyum Ölçeği kan düzeyi ölçümü kadar kesinlikte kabul edilmese de, kolay kullanımı ve yüksek kestirim oranı nedeniyle çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır.

 

Amaç: İlaç Tutumu Ölçeği-10’un Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 82 şizofreni hastası alınmıştır. Hastalara Sosyodemografik Veri Formu, İlaç Tutumu Ölçeği-10, PANSS Pozitif ve Negatif Sendromlar Ölçeği, Sosyal İşlevsellik Ölçeği, Yaşam Niteliği Ölçeği uygulanmıştır.

 

Bulgular: Güvenirlik analizinde Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,798 ve Madde- Toplam Madde bağıntı katsayıları 0,420 ve 0,647 arasında saptanmıştır. Test Yeniden Test bağıntı katsayısı r: 0,809 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliğinde varyansın %62,68’ini açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde tek faktörlü yapıya iyi uyum gözlenmiştir.

 

Sonuç: İlaç Tutumu Ölçeği-10’un Türkçe formunun şizofreni hastalarında geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur. Araştırmalarda ve klinik uygulamada kullanılabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017