E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İskemik İnmede LDL Altsınıfları: Risk faktörü mü?
1 Clinic of Neurology, Private Muş Şifa Hospital, Muş, Turkey  
2 Department of Neurology, Bakırköy Sadi Konuk Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Biochemistry, Bakırköy Sadi Konuk Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Clinic of Cardiology, Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19393
85 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler hastalık, akut iskemik inme, hiperlipidemi, LDL altsınıfları
Özet

Amaç: Yedi LDL altsınıfı tanımlanmıştır ve daha küçük LDL altsınıfları artmış kardiyovasküler olay riski ile ilişkilidir. Ancak, akut iskemik inme subtipleri ile LDL altsınıfları arasındaki ilişkinin incelendiği veriler sınırlıdır. Çalışmamızın amacı iskemik inme subtipleri ile LDL altsınıfları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

 

Yöntem: Bu çalışma 110 akut iskemik inme hastası ve 60 sağlıklı kontrol grubundan oluşturuldu. İnme hastaları Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) sınıflamasına göre kardiyoembolik infarkt (Kİ), büyük arter aterosklerozu (BAA) ve laküner infarkt (Lİ)  olarak gruplara ayrıldı. LDL altsınıflarının serum konsantrasyonları LipoPrintª sistemine göre yedi banda ayrıştırıldı (LDL-1 ve LDL-2 büyük LDL olarak tanımlandı, LDL-3’ten LDL-7’ye kadar küçük LDL partikülü olarak adlandırıldı). Kontrol grubu ve iskemik inme subtipleri, LDL altsınıfları açısından karşılaştırıldı. P değerinin < 0.05 olması istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi.

 

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, iskemik inme hastaları daha yüksek LDL-2, LDL-3 ve LDL-4 altsınıflarına sahiptiler, ancak LDL-1 her iki grupta da benzerdi. Ek olarak, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında LDL2 ve DL-3 altsınıfları her bir iskemik inme subtipinde anlamlı olarak daha yüksekti. LDL-4 altsınıfı, kontrol grubuna göre BAA ve Lİ subtipinde daha yüksekti, fakat Kİ subtipi için anlamlı bir ilişki yoktu. Daha küçük LDL altsınıfları (LDL-5’ten LDL-7’ye kadar) hem hasta hem de kontrol grubunda tespit edilemedi. Regresyon analizinde; yaş, LDL-2, LDL-3 ve LDL-4 iskemik inme gelişiminin bağımsız öngördürücüsü olarak bulundu.

 

 

Sonuç: Çalışmamız iskemik inme hastalarının yönetiminde LDL altsınıflarının incelenmesi önemli olabileceğini gösterdi. LDL-2, LDL-3 ve LDL-4 iskemik inme gelişiminin bağımsız öngördürücüsüdür. Bu bulgular daha geniş çalışmalarla desteklenmelidir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017