E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Sklerozlu Erkek Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye  
2 Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye  
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya, Türkiye  
4 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19335
101 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multiple skleroz, seksüel disfonksiyon, kronik hastalık, erkek cinsiyet, ağrı, depresyon, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Erkek cinselliği üzerine multiple skleroz (MS)’un etkilerini araştırmak.

 

Yöntem:  Vaka grubuna 61 MS’ li erkek hasta kontrol grubuna 60 sağlıklı erkek birey dahil edildi. MS’li hastaların fonksiyonel durumları Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (Expanded DisabilityStatusScala-EDSS),  depresyon düzeyleri Beck Depresyon Ölçeği (BDİ), ağrı düzeyleri Vizüel Analog Skala (VAS), cinsel işlevleri International Index of Erectile Function (IIEF) ve yaşam kaliteleri shorth form-36 (SF-36)  ile değerlendirildi.

 

Bulgular: MS’li hastalar EDSS<5,5 olan 45 hasta ve EDSS>5,5 olan 19 hasta şeklinde sınıflandırıldı. MS’li hastalarda ortalama VAS ve BDİ skorları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p<0,05). MS’li hastalarda ortalama IIEF skorları ve SF-36 tüm alt grup skorları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük idi (p<0,05). MS’li hasta grubunda EDSS ortalaması 2,75±2,42 idi. MS’ li erkek hastalarda IIEF skorları ile SF-36 mental ve fiziksel komponent ortalamaları arasında pozitif yönde korelasyon mevcut iken IIEF skorları ile yaş, hastalık süresi, atak sayısı, evlilik yılı, EDSS, VAS ve BDI skorları arasında negatif yönde korelasyon mevcut idi (p<0,00). BDI≥17 depresyon lehine değerlendirildiğinde MS’li hastaların % 62,5’unda,  kontrol grubunun % 11,7 ’inde depresyon saptandı (p<0,001).

 

 

Sonuç: MS’li erkek hastalarda cinsel fonksiyonlar olumsuz yönde etkilenmektedir. MS’li erkek hastalarda cinsel fonksiyonlar;  artmış özürlülük (EDSS), ağrı ve eşlik eden depresyon düzeyi ile ilişkili görünmektedir. Bu nedenle MS’li erkek hastalar takipleri sırasında özürlülük yanında cinsel işlev bakımından da değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017