E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Sklerozlu Hastalarda Beyin Atrofisi, Kognisyon ve Optik Koherans Tomografi İlişkisinin Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması
1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
3 Çorum İskilip Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Çorum, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.12534
122 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, beyin atrofisi, kognisyon
Özet

Amaç:  Multipl skleroz (MS)’da, motor, duyusal, görsel ve serebellar etkilenmelerin yanı sıra bilişsel bozukluk da özürlülüğün önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı MS’deki kognitif bozukluğun beyin atrofisi ve retinal sinir lifi kalınlığı (RSLK) ile ilişkisini ortaya koymaktır.

 

Yöntem: Çalışmamıza MS tanılı 43 hasta ve 15 sağlıklı kontrol alındı. MS’li olgular relapsing remitting (RRMS), optik nörit geçirmiş relapsing remitting (RRMS+ON)  ve sekonder progresif multipl skleroz (SPMS) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Olgulara uzman psikolog tarafından Wechsler bellek ölçeği, Sözel, Görsel ve Mantıksal bellek, Dikkat, Çizgilerin yönünü belirleme, Raven (RSPM), Stroop, Benton yüz tanıma, Akıcılık ve PASAT testleri uygulandı. Optik koherans tomografileri (OKT) çekildi. Tüm olguların kranial subkortikal 1.5 tesla MR cihazı ile elde olunan 3 boyutlu T1A görüntülerden volümleri ölçüldü (tam otomatik Freesurfer programı ile). Elde edilen volüm ülçümleri total intrakranial volüme oranlanarak beyin parankimal fraksiyonları hesaplandı.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 58 (%65,5’i kadın, %34,5’i erkek) olgu alındı. Gruplar arasında parankimal kalınlık, üçüncü ventrikül ve beyaz cevher volümleri açısından anlamlı fark saptandı. Derin gri cevher, meziyal temporal yapılar ve lateral ventrikül volümleri ile dikkat, akıcılık, sözel ve mantıksal bellek süreçleri testleri arasında anlamlı korelasyon mevcuttu. Optik nörit geçirsin ya da geçirmesin tüm MS hastalarında SPMS grubunda daha belirgin olmak üzere OKT skorları artmış olarak bulundu. RSLK ile beyin parankimal fraksiyonu arasında anlamlı korelasyon saptandı.

 

Sonuç: MS hastalarında yapılan beyin atrofisi çalışmaları ülkemizde elle çizme şeklinde yapılmakta, otomatik segmentasyon yöntemi henüz yaygın kullanılmamaktadır. Bu çalışmamız  ile OKT skorları ile beyin atrofisi arasında anlamlı korelasyon olduğu gösterilmiş  ve bunun  kognitif  testlerdeki azalma şeklinde yansıması izlenerek literatüre değerli ve güvenilir bilgiler sağlanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017