E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu’nun Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
1 Department of Psychological Counseling and Guidance, Kırıkkale University School of Education, Kırıkkale, Turkey; Department of Psychology, Minnesota University College of Liberal Arts, Minnesota, USA  
2 Department of Psychology, Minnesota University College of Liberal Arts, Minnesota, USA.  
3 Department of Psychological Counseling and Guidance, TED University School of Education, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 175-182
DOI: 10.5152/npa.2017.12707
181 kez okundu, 90 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tamamlanma ihtiyacı, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Bilişsel tamamlanma ihtiyacı (BTİ), son zamanlarda davranışsal nöro-bilimin önem kazanmaya başlayan konularından biridir ve bireyin belirli bir konuda karmaşa ve belirsizlik yerine kesin bir bilgiye ulaşma ihtiyacı, karar verme arzusudur. Bu çalışmanın amacı, tamamlanma ihtiyacını ölçen “Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu’nun” Türk üniversite öğrencilerinde uygunluğunu incelemektir.

 

Yöntem: Bu betimsel araştırmada kesitsel araştırma düzeni kullanılmıştır. Araştırmaya 19-29 yaş aralığında üniversite öğrencisi olan (n=138; %63,0; yaş ortalaması 22,62 (SS=2,45) ve üniversite mezunu olan (n=81; %37,0; yaş ortalaması 24,16 (SS=3,24) toplam 219 genç katılmıştır. Katılımcıların 158’i kadın (%72,1) ve 61’i erkektir (%27,9) ve katılımcıların yaş ortalaması 23,6 ve standart sapması 3,06’dır.

 

Bulgular: Dil geçerliği (r=0,94, p=0,00), doğrulayıcı faktör analizi sonuçları (χ2/sd=4,07, GFI=0,90, IFI=0,89, CFI=0,90, AGFI=0,88, NNFI=0,90, RMSEA=0,011), madde analizi ve ölçüt dayanıklı geçerlik sonuçları önerilen tek-faktörlü modelin Türk gençlerinde uygunluğunu desteklemektedir. İç tutarlılık (r=0,74) ölçeğin kabul edilebilir güvenilirliğine işaret etmektedir.

 

Sonuç: Sonuçlar, TİÖ-KF’nin Türk gençlerinde “bilişsel tamamlanma ihtiyacını” değerlendiren araştırmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017