E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Konversiyon Bozukluğunda Eştanı ve Çocukluk Çağı Travması
1 Department of Psychiatry, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Former Co-Director of Department of Neurosis, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Balıkesir Atatürk State Hospital, Balıkesir, Turkey  
4 Department of Psychiatry, Former Lecturer İstanbul University İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey  
5 Department of Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 15-20
DOI: 10.5152/npa.2017.19184
218 kez okundu, 74 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Konversiyon bozukluğu, eştanı, çocukluk çağı travması
Özet

Amaç: Bu çalışmada genel psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran Konversiyon Bozukluğu hastalarında sosyodemografik, klinik özellikler, eştanı varlığının değerlendirilmesi ve bu özelliklerin çocukluk çağı travma yaşantıları ile bağlantısının araştırılması amaçlandı.

 

Yöntem: Çalışmaya genel psikiyatri polikliniğine başvuran hastalardan DSM-IV tanı ölçütlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı alan 18-65 yaş arasında, okur-yazar olan 60 kadın hasta alındı. Olgulara Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Anketi, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği HADÖ), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ), Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ) uygulandı.

 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 36,27 (±11.18), %72’si evli, %63’ü ilkokul mezunu idi. En sık belirtilerin asteni (100%), konuşamama (96,7%) ve ağlama-kasılma (93%) olduğu saptandı. En sık görülen psikiyatrik eştanılar ise depresyon (50%) ve disosiyatif bozukluklardı (48,3%). Hastalarda çocukluk çağında fiziksel şiddete maruz kalma oranı %53,3, cinsel tacize maruz kalma oranı ise %25 idi. Çocukluk çağı travma ölçeği incelendiğinde duygusal, fiziksel ve cinsel kötüye kullanım puanları ile DYÖ puanları arasında anlamlı pozitif ilişki saptandı.

 

Sonuç: Konversiyon bozukluğu sağlık kurumlarında yeterince incelenmemektedir; eşlik eden diğer ruhsal bozuklukların ve geçmişteki travmatik yaşantıların varlığı psikiyatrik durumu karmaşıklaştırmaktadır. Tedavide bu konuların ele alınması bozukluğun seyir ve prognozunu olumlu yönde etkileyecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017