E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İleri Yaş ve İskemik İnme: Yedinci Dekad ile Sekizinci Dekadların Karşılaştırılması
1 Clinic of Neurology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 334-337
DOI: 10.5152/npa.2016.15923
365 kez okundu, 208 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, inme, beyin iskemisi
Özet

Amaç: İnme sıklığı yaşla birlikte artış göstermektedir. Akut iskemik inmeli hastaların yaklaşık yarısı 70-89 yaşları arasındadır.    

 

Yöntem: Bu çalışmada, hastanemiz nöroloji kliniğinde yatırılarak izlenen 70-89 yaşlarındaki 770 iskemik inme hastasının dosyası retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların 407’si 70-79 (7. dekad), 363’ü ise 80-89 (8.dekad) yaşlarındaydı. Her iki dekaddaki hastaların demografik özellikleri, eşlik eden sistemik hastalıkları, iskemik inme tipi ve inme sonlanım ölçütleri analiz edildi. 

 

Bulgular: Hipertansiyon, diyabetes mellitus ve yüksek glikolize hemoglobin düzeyleri (HbA1c ≥ %6,5) sıklığının 7. dekadda (sırasıyla, %80,6’ya karşı %70,8, p=0,002; %32,2’ye karşı 21,8, p=0,001; %35’e karşı  %23,2, p=0,003); atrial fibrilasyon sıklığının ise 8. dekadda daha fazla olduğu saptandı (%49,3’e karşı %41,5, p=0,03). Hiperkolesterolemi, geçirilmiş inme öyküsü ve antiagregan ve/veya antikoagülan kullanımı iki yaş grubu arasında farklı değildi. Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) sınıflamasına göre, 7. dekadda en sık görülen iskemik inme tipi laküner (LACI); 8. dekadda ise parsiyel anterior sirkülasyon enfarktı (PACI) idi. Modifiye Rankin Skoru’na (MRS) göre bağımsız yaşama oranı 7. dekadda daha yüksek idi (%42,8’e karşı %27,8, p<0,001). 

 

Sonuç: Bu çalışmada, yedinci ve sekizinci dekadlardaki iskemik inme hastalarının klinik özelliklerinin farklılık gösterdiği saptandı.Buna göre, iskemik inmeli yaşlı hastaların homojen bir grup olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak bu çalışma hastane temelli olduğundan dolayı sonuçların epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç vardır.    

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017