E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Öğrencilerin Okulda Maruz Kaldıkları Duygusal ve Fiziksel Şiddet
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Medical Training, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Department of History of Medicine and Ethics, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 303-310
DOI: 10.5152/npa.2016.11323
436 kez okundu, 422 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Duygusal şiddet, fiziksel şiddet, öğretmen, öğrenci
Özet

Amaç: Okuldaki akran istismarı ve fiziksel şiddet üzerinde daha fazla durulurken, okul ekibinden kaynaklanan şiddet veya duygusal şiddet daha az ele alınan konulardır. Bu çalışmada öğrencilerin okul ortamında maruz kaldıkları duygusal ve fiziksel şiddetle ilgili değişkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipteki bu çalışma İzmir ili Konak ilçesindeki ilköğretim okullarının beşinci sınıfında okuyan 434 öğrenciye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın araştırmacıları tarafından hazırlanan anket formu çocuk ve ailenin sosyodemografik özelliklerini, çocuğun yetiştiği yer, aile geliri, karnedeki not ortalaması ve son bir yıl içinde öğretmenlerinden, ebeveynlerinden ve akranlarından gördükleri duygusal ve fiziksel şiddeti araştıran sorulardan oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel analizinde ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Çalışma grubu 214 (%49,3) kız ve 220 (%50,7) erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin %59,4’ü öğretmenlerden, %52,8’i ebeveynlerden ve %61,8’i okuldaki çocuklardan en az bir tür duygusal şiddete maruz kaldığını ve %42,9’u öğretmenlerden, %33,6’sı ebeveynlerden ve %24,9’u okuldaki çocuklardan en az bir tür fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirmiştir. Başka bir çocuğun dövülmesi ile karşılaşma %53 ve bunu televizyonda/sinemada izleme %52,8 oranında bildirilmiştir. En az bir tür şiddet maruziyeti göz önüne alındığında; kadın öğretmenlerden, erkek öğretmenlerden ve babadan duygusal ve fiziksel şiddet ile okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet gören öğrencilerde erkek cinsiyeti anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Öğretmenlerin uyguladığı duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalma ile ilişkili etkenlerin lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmesi sonucunda; öğretmenlerden duygusal şiddet için öğretmenlerden fiziksel şiddet, okuldaki çocuklardan duygusal şiddet ve ebeveynlerden duygusal şiddet görmenin; öğretmenlerden fiziksel şiddet için ise erkek cinsiyeti, okuldaki çocuklardan fiziksel şiddet ve öğretmenlerden duygusal şiddet görmenin öngörücü olabileceği saptanmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışmada, öğrencilerin maruz kaldıkları öğretmen, ebeveyn ve okuldaki çocuklar gibi farklı kişiler tarafından uygulanan ve farklı türlerdeki şiddetin bir arada bulunma eğiliminin saptanması, şiddet maruziyeti açısından ortak risk etkenlerinin olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada saptanan risk etkenleri, şiddeti önleyici girişimlerin planlanmasında yol gösterici olabilir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017