E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Rüya Reflektif Farkındalık Ölçeği Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1 Ondokuz Mayıs University, Counseling and Guidance, Samsun, Turkey  
2 Ondokuz Mayıs University, Psychology of Religion, Samsun, Turkey  
3 Gaziosmanpaşa University, Measurement and Evaluation in Education, Tokat, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 296-302
DOI: 10.5152/npa.2015.10292
453 kez okundu, 265 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, güvenirlik, uyarlama, rüya, farkındalık
Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı Rüya Reflektif Farkındalık Ölçeği’nin (RRFÖ) Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.

 

Yöntemler: Çalışmaya 378 üniversite öğrencisi katılmıştır. Yaş ortalaması 20,4 olan katılımcıların %56’sını kadınlar %44’ünü erkekler oluşturmuştur. Ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışmaları tamamlandıktan sonra geçerlik ve güvenirlik analizlerine geçilmiştir. Yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayılarından yararlanılmıştır.

 

Bulgular: Yapılan açımlayıcı faktör analizleri sonrasında ölçeğin asıl formundan farklı olarak toplam varyansın %71’ini açıklayan ve 15 maddeden oluşan 5 faktörlü yapı elde edilmiştir. Maddelerin faktör yüklerinin 0,61 ve 0,88 arasında değiştiği görülmüştür. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlar açımlayıcı faktör analizi sonrası ortaya çıkan yapıyı doğrulamıştır. Ölçeğin güvenirlik analizlerinden elde edilen Cronbach iç tutarlılık katsayılarının 0,74 ile 0,78 arasında değiştiği görülmüştür.

 

Sonuç: Analizler sonrası elde edilen sonuçlara dayanarak RRFÖ’nün iyi psikometrik özelliklere sahip geçerli ve güvenilir bir araç olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017