E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erkek Çocuk ve Ergenlerde Dürtüsellik ve Serum Oksitosin İlişkisi: Bir Ön Çalışma
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Erciyes University School of Medicine, Kayseri Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 291-295
DOI: 10.5152/npa.2015.10284
448 kez okundu, 463 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DEHB, dürtüsellik, oksitosin
Özet

Amaç: Çalışmamızda, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) kliniğinin önemli bir birleşeni olan dürtüsellik ile oksitosin hormon düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek hedeflenmiştir.

 

Yöntem: Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDSG-SY) ile DEHB tanısı alan erkek hastalardan, 8-15 yaş aralığında herhangi bir psikiyatrik eş tanısı ve kronik hastalığı bulunmayan, daha önce ilaç tedavisi almayan, 40 hasta çalışmaya dâhil edildi. Kontrol grubuna yaş açısından hasta grubuyla birebir eşleştirilmiş, gönüllü olan 40 sağlıklı erkek çocuk ve ergen alındı. Çalışmaya katılan hasta ve kontrol gruplarına Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BIS-11) verildi. Hasta ve kontrol gruplarından saat 08.00’de aç karnına oksitosinin serum düzeyi ölçümü için 10 cc kan örneği alındı. Serum oksitosin düzeyleri biyokimya laboratuarında Enzyme-liked immune-sorbent assay (ELISA) kitleriyle çalışıldı. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda, kontrol grubu ile kıyaslandığında DEHB grubu olgularında dürtüsellik puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Her iki grup serum oksitosin düzeyleri açısından karşılaştırıldığında DEHB grubu serum oksitosin düzeyleri anlamlı düşük saptandı (Sırasıyla;  52,5±18,1, 37,62±9 p<0,001). Her iki grupta serum oksitosin düzeyleri dürtüsellik toplam puanları ile negatif korele saptandı. DEHB grubunda dikkat alt ölçeği puanları ile serum oksitosin düzeyleri negatif korele bulundu.

 

Sonuç: Serum oksitosin düzeyleri ile DEHB etyolojisi arasında ilişki olabileceği düşünülmüştür. Belki de serum oksitosin düzeyleri,  DEHB’de gözlenen dürtüselliğin dikkatsizlik alt tipi gelişimine katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017