E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Fibromiyaljinin Migrenli Hastalarda Dizabilite, Anksiyete, Depresyon, Uyku Bozukluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey  
2 Department of Neurology, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.12691
614 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, migren, fibromiyalji, komorbidite, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Sunulan bu çalışmanın amacı migrenli hastalarda fibromiyalji (FM) birlikteliğinin dizabilite, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi ve uyku bozukluğu üzerindeki etkilerini değerlendirmek idi.

 

Yöntem: Seksenaltı ardışık migren hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların migren baş ağrısı karakteristikleri kaydedildi. FM tanısı 1990 Amerikan Romatizma Cemiyeti’nin FM tanı kriterlerine göre koyuldu. Ağrı ve migren ile ilişkili dizabilite, depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu ve yaşam kalitesi tespiti için tüm hastaların Migren Dizabilite Değerlendirme Ölçeği (MDDÖ), Fibromiyalji Etki Sorgulaması (FES), Baş Ağrısı Etki Testi-6 (BET-6), Pittsburgh Uyku Kalite Indeksi (PUKİ), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Kısa Form 36’yı  (KF-36) içeren hasta bildirimli sorgulama formlarını tamamlamaları istendi.

 

Bulgular: Migren hastalarının 28’i (%32,6) FM tanı kriterlerini karşıladı. Ortalama BET-6 ve MDDÖ değerleri gruplar arasında farklı değilken, migrenle birlikte FM’ye sahip olan hastalar yalnızca migrene sahip olan hastalara göre artmış baş ağrısı sıklığı ve artmış BDE, BAE, PUKİ ve MDDÖ skorları ve KF-36’nın tüm alt grupları için azalmış yaşam kalitesi skorları gösterdiler. FES skorları BDE, BAE, PUKİ, MDDÖ skorları ve baş ağrısı sıklığı ile istatiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon (p<0,001, r=0,657; p<0,001, r=0,730; p<0,001, r=0,754; p=0,005, r=0,300; p=0,008, r=0,286, sırasıyla) ve KF-36’nın tüm alt grupları ile negatif korelasyon gösterdi. Çok değişkenli lineer regresyon analizinde BDE, BAE ve PUKİ skorları FES skorlarını bağımsız şekilde tespit etti.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları migrenli hastalarda FM birlikteliğinin anksiyete, depresyon, uyku bozukluğu ve yaşam kalitesi üzerindeki önemli etkilerini açığa çıkardı. Hastaların yaşam kalitesinde tümüyle iyileşme sağlamak için, FM incelemesi ve tedavisi migrenli hastaların rutin takibinde dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017