E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bipolar I Bozukluğu Olan Ötimik Ergenlerde Serumda Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktör Düzeyleri
1 Clinic of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Behçet Uz Pediatrics and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Department of Medical Biochemistry, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
4 Department of Preventive Oncology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 267-271
DOI: 10.5152/npa.2015.8832
427 kez okundu, 138 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Beyinden köken alan nörotrofik faktör, ergen, bipolar bozuluk, nörotrofin
Özet

Amaç: Son yıllarda bipolar bozukluk (BB) etyopatolojisi,  duygudurumun oluşmasında etkili beyin yapılarındaki nöroplastisite bozukluğuyla ve hücre hayatta kalım süresinde azalmayla ilişkilendirilmektedir. Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), nöroplastisiteyi düzenleyen nörotrofik faktör ailesinin bir üyesidir. Bu araştırmada BB Tip I tanılı ergenlerde hastalıkla ve tedavi ile ilgili değişkenlerin serum BDNF düzeylerine etkisini araştırılması ve serum BDNF düzeylerini sağlıklı ergenle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 15-19 yaşlar arasında 25 BB Tip I tanısı alan ergen ile 17 gönüllü dahil edilmiştir. Çocuklar İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (K-SADS P-L) ve Washington Üniversitesi Çocuk ve Gençler için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Ölçeği - Şimdiki Zaman ve Yaşam Boyu (WASH-U-K-SADS) duygulanım modülü ile tüm olguların tanıları kesinleştirilmiştir. Kan örnekleri ötimik dönemde alınmıştır. Ötimik dönemde olma ölçütü Young Mani Ölçeği (YMDÖ) ve Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) puanlarının 7’nin altında olması olarak kabul edilmiştir.

 

Bulgular:  Olgu ve kontrol grubu arasında serum BDNF düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Olgu grubunda lityum kullanan olguların serum BDNF düzeyleri, kullanmayanlara göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur.

 

 

Sonuç: Ergen olgularda ötimik dönemde BDNF düzeylerinin erişkin ötimik olgularda olduğu gibi normal saptanması, ergenlik ve genç erişkinlik dönemine özgü olabileceği gibi erişkin ve çocukluk çağı BB’un altta yatan nörobiyolojik temellerinin benzer olduğunu düşündürebilir. Çocukluk çağı BB’ta, hastalığın farklı dönemlerinde BDNF düzeylerini değerlendiren çalışmalar hastalığın altta yatan patofizyolojisinde BDNF ‘nin rolünü anlamaya yardımcı olacaktır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017