E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bipolar ve Unipolar Hastalarda Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eş Tanısı
1 Clinic of Psychiatry, Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
2 Clinic of Psychiatry, Baltalimanı Bone Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Biostatistics, Near East University School of Medicine, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 257-262
DOI: 10.5152/npa.2015.11328
500 kez okundu, 216 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, afektif bozukluk, bipolar, depresyon, mizaç
Özet

Amaç: Bu çalışmada amacımız öncelikli olarak afektif bozukluk tanılı hastalarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) ne sıklıkta eşlik ettiğini belirlemektir. Aynı zamanda DEHB birlikteliğinin bipolar ve unipolar hastaların klinik özellikleri ile ilişkili olup olmadığını incelemek ve DEHB eş tanısı olan ve olmayan hastalarda olası baskın bir mizaç özelliğini araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı (DSM-IV-TR) tanı ölçütlerine göre remisyonda olan 100 bipolar bozukluk tanılı hasta, 100 major depresif bozukluk tanılı hasta ve herhangi bir ruhsal hastalığı olmayan 100 sağlıklı gönüllü alınmıştır. Tüm katılımcılara Sosyodemografik ve Tıbbi Bilgi Formu verilmiş, DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-1), Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS), Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ), Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi Türkçe Formu/ MPPS-MD (TEMPS-A) anketi uygulanmıştır.

 

Bulgular: DEHB eş tanısı bipolar bozukluk tanılı grupta %48, major depresif bozukluk tanılı grupta %25 ve sağlıklı gönüllülerde %12 olarak bulunmuştur. DEHB eş tanılı bipolar hastalarda intihar girişimi öyküsü daha sıktır. DEHB eş tanısı olan bütün çalışma gruplarında depresif, siklotimik, sinirli ve endişeli mizaç puanları daha yüksek bulunmuştur.

 

 

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre bipolar hasta grubunda DEHB eş tanısı anlamlı düzeyde daha yüksektir. DEHB eş tanılı bipolar hastalarda intihar girişimi öyküsü daha sıktır. Hem her iki hasta grubunda, hem de sağlıklı kontrollerde depresif, siklotimik, sinirli ve endişeli mizaç puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017