E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Jüvenil Miyoklonik Epilepsili ve Hipokampal Sklerozlu Mesial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikorların Değerlendirilmesi
1 Clinic of Neurology, Bakırköy Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Biostatistics and Medical Informatics, Bakırköy Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 253-256
DOI: 10.5152/npa.2015.9948
489 kez okundu, 248 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, glutamik asit dekarboksilaz antikorları, mezial temporal lob epilepsi, hipokampal sklerozis, juvenil myoklonik epilepsy
Özet

Amaç: Son yıllarda, tedaviye dirençli epilepsilerin etiyolojilerinde immünolojik mekanizmaların ve otoantikorların rolünü gösteren klinik çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların sonucunda immünolojik tedaviler mümkün olmuştur. Bu çalışmada, parsiyel ve idiyopatik jeneralize epilepsilerde otoimmünitenin rolü ve aynı zamanda tedaviye dirençlilik ile otoimmün antikorlar arasında ilişkiyi araştırmak  amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmamıza, 28 Jüvenil Myoklonik Epilepsi (JME) hastası (24 hasta tedaviye yanıtlı, 4 hasta tedaviye dirençli) ve  26 tedaviye dirençli Hipokampal Sklerozlu Mesial Temporal Lob Epilepsi (HSMTLE) hastası ve aynı yaş dağılımına sahip 26 kişiden oluşan kontrol grubu dahil edilmiştir. Glutamik asit dekarboksilaz antikorları (GADA)  serumda radioimmunoassay yöntemiyle ölçülmüş ve çalışma iki yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Bulgular: JME grubunda iki (%7,1), MTLEHS grubunda bir (%3,8) ve kontrol grubunda bir kişide (%3,8)  GADA değerleri yüksekti. Serum GADA değerleri gruplar arasında  istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi. Tedaviye dirençli JME’li hasta sayısı az olmakla birlikte hem iki ayrı sendromda hem de tedaviye dirençli olgular arasında GADA  değerleri açısından ilişki saptanmadı.

 

Sonuç: Çalışmamızda GADA ile JME ve MTLEHS hastaları arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Bu yüzden, klinik uygulamalarda; özellikle otoimmüniteyi destekleyen kanıtlar olmadıkça rutin olarak GADA bakılması önerilmemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017