E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalarında Bilişsel Durum ve Serum Leptin Düzeyleri
1 Clinic of Neurology, Erenköy Research and Training Hospital for Neurologic and Psychiatric Disorders, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 241-244
DOI: 10.5152/npa.2016.11319
486 kez okundu, 245 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, bilişsel durum, MoBİD, leptin
Özet

Amaç: Parkinson hastalarının bilişsel durumları ile serum leptin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışmaya Parkinson hastalığı tanısı olan 30 hasta ile 30 sağlıklı kontrol grubu alındı. Tüm örneklemin sosyodemografik özellikleri, boy, kilo, bel çevresi ve vücut kitle indeksi kaydedildi. Örneklemden sabah saatlerinde açlık sırasında bir tüp kan alındı. “ELİSA” yöntemiyle serum leptin düzeyleri ölçüldü. Hastaların şiddet evrelendirmesi için Hoehn-Yahr ölçeği ve klinik durum değerlendirmesi için Birleşik Parkinson hastalığı klinik değerlendirme ölçeği kullanıldı. Hastaların ve kontrol grubunun bilişsel durum değerlendirmesi için Montreal Bilişsel değerlendirme ölçeği (MoBİD) Türkçe versiyonu uygulandı.

 

Bulgular: Parkinson hastalarının ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 59,37±9,27 ve 58,50±9,85 yıl, ortalama serum leptin düzeyi hasta grubunda 4,13±3,61 ng/mL ve kontrol grubunda 3,12±2,43 ng/mL bulundu. Parkinson hastaları ve kontrol grubu arasında serum leptin düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmezken; hastaların MoBİD toplam puanları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu gözlenmiştir (p=0,028). Ancak leptin düzeyleri ile MoBİD arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı.

 

Sonuç: Bu bulgularla, Parkinson hastalarının MOBİD kullanılarak değerlendirilen bilişsel durumları ile serum leptin düzeyleri arasında bir ilişki bulunamamıştır ve örneklem sayısının daha fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017