E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İçsel Durum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1 Department of Psychology, Yeni Yüzyıl University, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 222-228
DOI: 10.5152/npa.2015.8715
459 kez okundu, 348 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İki uçlu bozukluk, manik, depresif, öz-bildirim
Özet

Amaç: İçsel Durum Ölçeği (İDÖ) iki uçlu bozukluktaki manik ve depresif belirtileri aynı anda değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Bu araştırmada İDÖ’nün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, ölçeğin psikometrik özelliklerinin sunulması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Örneklem 200 iki uçlu bozukluk tanısı almış ayaktan tedavi gören hasta ile 49 sağlıklı kontrol katılımcısından oluşmaktadır. Katılımcılara İDÖ, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Güvenirlik analizleri sonucunda İDÖ’nün Cronbach alfa katsayısı  tüm grupta .88 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonlarının 0,15 ile 0,78 arasında değiştiği görülmüştür. Faktör analizi sonucunda iki faktör elde edilmiştir:  ‘mani’  ve ‘depresyon-esenlik’. Test-tekrar test korelasyonu ‘mani’ alt ölçeği için r=0,654, p<0,01 iken ‘depresyon-esenlik’ alt ölçeği için r=0,356, p<0,05 olarak saptanmıştır. Her iki alt ölçeğin KPDÖ ile korelasyonu oldukça yüksektir. HDDÖ ile ‘depresyon-esenlik’ alt ölçeğinin korelasyonu (r=0,475) ‘mani’ alt ölçeğinden yüksek iken, YMDÖ’nün ‘mani’ alt ölçeği ile korelasyonu (r=0,818)  diğer alt ölçeğe kıyasla daha yüksektir. İDÖ’nün klinik ve sağlıklı grupları ayırt edebildiği görülmüştür. Ayrıca ‘mani’ alt ölçeğinin manik dönemi daha güçlü yordadığı, ‘depresyon-esenlik’ alt ölçeğinin ise depresif dönemi daha iyi yordayabildiği gözlenmiştir.

 

Sonuç: İDÖ, ülkemizde manik ve depresif belirtilerin birlikte değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir. İDÖ’nün öncül belirtilerin fark edilmesinde ve tedavi takibinin sağlanmasında faydalı bir ölçek olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017