E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bipolar Bozuklukta Oksidatif Stresin Total Oksidan Seviye, Total Antioksidan Seviye ve Oksidatif Stres İndeksi Değerleri Bakımından İncelenmesi
1 Clinic of Psychiatry, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Clinic of Biochemistry, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 194-198
DOI: 10.5152/npa.2015.10123
533 kez okundu, 293 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, total antioksidan statüsü, total oksidan statüsü, oksidatif stress
Özet

Amaç: Bipolar bozukluk, mani/hipomani ve depresyon epizodları ile kendini gösteren önemli bir psikiyatrik hastalıktır. Affektif bozuklukların etiyolojisinde biyolojik ve çevresel faktörlerin oynadığı karmaşık rol göz önünde bulundurularak, son dönemde yapılan çalışmaların bir kısmı bu hastalıkların patofizyolojisinde oksidatif stresin yerine odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı; ötimik ve manik epizod dönemindeki bipolar bozukluk hastalarının Total Antioksidan Seviye (TAS), Total Oksidan Seviye (TOS) ve Oksidatif Stres İndeksi (OSI) değerlerinin belirlenmesi ve bu değerlerin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması suretiyle bipolar bozukluk ve oksidatif stres ilişkisi ile ilgili verilere katkıda bulunmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Beşinci Baskı (DSM 5) tanı ölçütlerine göre bipolar bozukluk I kriterlerini karşılayan 28 ötimik hasta, 23 manik epizod dönemindeki hasta ve 43 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Katılımcıların serum TAS, TOS ve OSI değerleri belirlenmiştir.

 

Bulgular: Yapılan istatistiksel analiz neticesinde ötimik (EU) hastalar, manik epizoddaki (ME) hastalar ve sağlıklı kontrollerin serum TAS, TOS ve OSI değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bipolar bozukluk tanılı hastalar (EU+ME) sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında TAS, TOS ve OSI değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

 

Sonuç: Günümüze dek yapılan çalışmalarda bipolar bozukluk ve oksidatif stres ilişkisine dair çelişkili kanıtlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, bipolar bozukluğu olan hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun oksidatif stres parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde fark olmadığı tespit edilmiştir. Bipolar bozukluk ve oksidatif stres ilişkisini daha net değerlendirebilmek için bundan sonra yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017