E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Akut İskemik İnmenin Erken Döneminde Holter Monitörizasyon Sonuçları
1 Clinic of Neurology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.17012
719 kez okundu, 252 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Holter monitorizasyon, atrial fibrilasyon, inme, beyin iskemisi
Özet

Amaç: Paroxismal atrial fibrilasyon (PAF) inme etyolojisinde kalıcı AF ile benzer riski paylaşmaktadır. Holter Monitorizasyon (HM) ve diğer taşınabilir uzun süreli monitorizasyon yöntemleri ile PAF saptama imkanı artarken kısa süreli taşiaritmileri de görünür kılmıştır. Bu kısa süreli taşiaritmilerin PAF olarak kabul edilip edilemeyeceği veya inme etyolojisindeki yeri tartışmalıdır. Çalışmadaki amacımız 24 saat HM uygulanan akut iskemik inme hastalarında PAF görülme sıklığını ve klinik inme özelliklerini araştırmaktır.

 

Yöntem: Bu çalışmaya, akut iskemik inme ve geçici iskemik inme (GİA) tanılarıyla nöroloji kliniğinde yatırılarak izlenen ve yatış süreleri içerisinde 24 saatlik HM yapılan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların HM sonuçları, klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. HM sonuçlarına göre hastalar 1. “PAF saptanmayanlar”, 2. “PAF süresi >30 sn olanlar” ve 3. “PAF süresi <30 sn olanlar” olarak üç gruba ayrılarak incelenmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 261 hastanın %18,8’inde (n=49) PAF saptanmıştır. Olguların %16,1’inde (n=42) PAF süreleri < 30 sn, %2,7’sinde (n=7) ise >30 sn idi. İkinci grubun yaş ortalaması , sol atrium çap ortalaması ve CHA2DS2-VASc skoru ortalaması PAF olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (sırasıyla; p<0,001, p<0,001 ve p=0,007). Üçüncü grubun yaş ortalaması, sol atrium çap ortalaması, modifiye rankin skoru (MRS) ve CHADS2-VASc skoru ortalaması PAF olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,001). İkinci ve üçüncü gruplar arasında yaş, sol atrium çapı, MRS ve CHA2DS2-VASc skoru ortalamalarında birbirleriyle karşılaştırılmasında istatiksel farklılık saptanmadı (p<0,017)

 

Sonuç: Bizim çalışmamızda akut iskemik inme sonrası erken dönemde yapılan 24 saatlik HM ile < 30 sn PAF görülme oranı yüksek bulunmuştur ve prediktif bulguları literatürle uyumlu özellikler göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017