E-ISSN 1309-4866
Kısa Araştırma Makalesi
Kriptojenik İnmede Patent Foramen Ovalenin Rolü
1 Clinic of Neurology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 63-66
DOI: 10.5152/npa.2015.10034
421 kez okundu, 249 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Patent foramen ovale, inme, transözofajial ekokardiyografi, atriyal septal anevrizma
Özet

Amaç: İskemik inmelerin yaklaşık üçte birinde etyolojik sebep bulunamamakta ve bunlar kriptojenik inme olarak sınıflandırılmaktadır. Patent foramen ovaleye (PFO) bağlı paradoksal emboli bu hastalarda %40-50 oranında tespit edilmektedir. Son zamanlarda, PFO tüm yaş gruplarında bir risk faktörü olarak bildirilmektedir.

 

Yöntem: Bu çalışmada, kliniğimizde 2011-2013 yıllarında takip edilen 1080 iskemik inme hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, risk faktörleri, hemogram, biyokimya, vaskülit ve hiperkoagülobilite testleri, manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans anjiyografi, transtorasik ekokardiyografi ve transözofajial ekokardiyografi (TEE) bulguları ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların yaşları 20-60 yıl arasında olup (ortalama=43,09±11,13 yıl), 7’si erkek, 4’ü kadındı. Nörolojik muayenelerinde hemiparezi (n=10), diplopi (n=2), hemianopsi (n=2) ve dizartri (n=2) mevcuttu. Özgeçmişlerinde hipertansiyon (n=3), astım (n=1), derin ven trombozu (n=1) ve sigara (n=4) vardı. Difüzyon ağırlıklı görüntülemede orta serebral arter (n=8) ve posterior serebral arter (n=3) infarktı görüldü. Bir hastada semptomatik ciddi karotis darlığı tespit edildi. Sekiz hastada, TEE’de başka anormallik olmaksızın PFO mevcutken, 2 olguda, atriyal septal anevrizma ve 1 olguda ise PFO, ventriküler hipokinezi ve pulmoner arteriyel hipertansiyon ile birlikteydi. Dokuz hastaya antiplatelet tedavi, 2 hastaya perkütan PFO kapatma işlemi uygulandı. İki yıllık takiplerinde, tekrarlayan iskemik inme gerçekleşmedi.

 

Sonuç: PFO, özellikle genç hastalarda kriptojenik inmenin etiyolojisinde göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmada tüm yaş gruplarında nedeni bilinmeyen iskemik inme hastalarında potansiyel kardiyoembolik nedenlerin belirlenmesinde TEE’nin önemini vurgulamak ve ayrıca PFO’nun tartışmalı tedavi seçeneklerinden söz etmek istedik. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017