E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Tanısı Almış Hastalarda Madde Kullanım Yaygınlığı
1 Eskişehir Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Eskişehir, Türkiye  
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 4-11
DOI: 10.5152/npa.2015.8827
431 kez okundu, 512 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, madde kullanımı, madde kullanım bozuklukları, yaygınlık
Özet

Amaç: Şizofreni hastalarında madde bağımlılığı giderek artan bir klinik sorundur. Şizofreni hastalarında madde kullanımı bozuklukları ek tanısının yaygınlığının saptanması ve bu ek tanının şizofreninin seyri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi öncelikli bir durumdur. Bu çalışmada şizofreni tanısı almış hastalarda madde kullanım yaygınlığının ve madde kullanan şizofreni hastalarının sosyodemografik özelliklerinin saptanması ile madde kullanımının şizofreni hastalığının klinik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Psikiyatri polikliniğine ardışık olarak başvuran, DSM-IV tanı ölçütlerine göre Şizofreni tanı ölçütlerini karşılayan 100 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastalar ile birebir görüşme yapıldı. Madde Kullanım Bozukluğu’nu (MKB)’nu değerlendirmek için DSM-IV’e göre yapılandırılmış SCID-I görüşme formunun MKB bölümü uygulandı. Hastalara ayrıca, sosyodemog-rafik veri ve hastalık öyküsü formu, Kısa Yeti Yitimi Anketi (KYYA),UKU Yan Etki Değerlendirme Ölçeği (UKU-YEDÖ), İç görü Değerlendirme Ölçeği (İDÖ), Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi(AKBTT), Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi (FNBT), İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Ölçeği (İGD), Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (PBDÖ), Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (NBDÖ), Calgary Depresyon Ölçeği (CDÖ) uygulandı.

 

Bulgular: Alkol-madde kullanan şizofreni hastaları grubunda, alkol madde kullanmayan şizofreni hasta grubuna göre erkek cinsiyet oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazlaydı. Alkol-madde kullanan şizofreni hastalarında, alkol-madde kullanmayan şizofreni hastalarına göre, ilaç yan etkisi daha fazla, yeti yitimi daha fazla, işlevsellikleri daha kötü, hastanede toplam yatış süreleri daha uzun ve bu hasta grubunun psikopatoloji düzeyleri daha yüksekti. Şizofreni hastalarında en sık tercih edilen maddeler sırasıyla, nikotin, alkol, biperiden, esrar ve uçucu madde olarak saptandı.

 

Sonuç: Ülkemizde şizofreni tanılı hastalardaki alkol-madde kullanım yaygınlığına yönelik çalışmaların azlığı nedeni ile çalışmamızın konu ile ilgili literatüre katkısı olacağını düşünüyoruz. Daha büyük örneklem grubu, ilk atak hasta grubu ve uzun süreli takip çalışmaları ile konunun araştırılmasının, alkol-madde kullanımının, şizofreni hastalığının kliniği ve gidişi üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017