E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında İmmunmodulatör Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 376-379
DOI: 10.5152/npa.2015.8825
351 kez okundu, 541 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz tedavisi, immunmodulatör tedavi, tedavi uyumu
Özet

Amaç: Bu makalede, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi multipl skleroz (MS) polikliniğine başvuran relapsing remitting ve sekonder progresif MS tanılı hastalardan elde ettiğimiz tedaviye uyum ile ilgili bilgileri sunuyoruz.

 

Yöntem: MS polikliniğimize başvuran immunmodulatör tedavi altındaki 219 MS hastasına ilişkin demografik bilgiler gözden geçirildi. Tedaviye uyum ile ilgili yarı yapılandırılmış bir anket ve dosya bilgileri derlendi. Beck depresyon ölçeği (BDÖ) ve kognisyon için Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) uygulandı. Tedavi sürecinde intramuskuler interferon için ayda 1,  glatiramer asetat için ayda 6, subkutan interferonlar için ise ayda 4 dozdan fazla enjeksiyon atlamak tedaviye uyumsuzluk olarak tanımlandı. İstatistiksel analiz için Medcalc istatistik programı kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametreler için ise t test kullanılarak sonuçlar karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 219 hastanın [183 relapsing remmiting multipl skleroz (RRMS), 36 sekonder progresif multipl skleroz (SPMS)] 143’ü kadın, 76’sı erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 40,77±10,36 yıl idi. Ortalama Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) skoru 2,90±1,88,  ortalama yıllık atak hızı ise 0,65±0,55 idi.  İki yüz on dokuz hastanın %75,1’i  immunmodulatör tedaviye devam etmekteydi. RRMS grubunda 33 hasta, SPMS grubunda ise 23 hasta immunmodulatör tedaviyi bırakmıştı. Tedaviye uyum oranları RRMS ve SPMS gruplarında birbirine oldukça benzerdi. Tedavi uyumu, yaş, yıllık atak hızı, PASAT skoru ve hastalık süresi ile korelasyon göstermedi. EDSS skoru ve depresyon skorları ile tedavi uyumu arasında belirgin korelasyon izlendi. Ayrıca tedavi uyumunun eğitim düzeyi daha yüksek olan grupta daha düşük olduğu gözlendi. Tedaviyi bırakma ile yaş, yıllık relaps hızı, Beck depresyon ölçeği skorları ve PASAT skorları arasında korelasyon bulunmadı. Hastalık süresi ve EDSS skorları ile tedaviyi bırakma arasında çok belirgin pozitif korelasyon vardı.

 

Sonuç: Uzun süredir izlem altında olan bu MS hasta grubunda, hastalık süresi uzun, dizabilitesi yüksek ve daha eğitimli olan hastalarda immunmodülatör tedaviyi bırakma oranı yüksek ve tedavi uyumu düşük bulundu. Hasta bazlı sonuçlar ve iyi dökümante edilmiş tedavi uyum bilgileri, nörologların hastaların uyum eğilimlerini anlamasını ve tedaviyi daha iyi yönetmesini sağlayabilir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017