E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Migren Hastalarında Yeme Tutumunun Değerlendirilmesi
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 367-370
DOI: 10.5152/npa.2015.9997
384 kez okundu, 478 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, yeme tutumu, yeme bozukluğu
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı migren hastalarında yeme tutumlarının incelenmesidir.

 

Yöntem: Çalışmaya Uluslararası Başağrısı Topluluğu’nun 2004 sınıflaması ölçütlerine göre migren tanısı olan hastalar (n=59; yaş ortalaması: 32,54±8,47) ve migren grubuyla yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi açısından benzer özellikli sağlıklı bireyler (n=47; yaş ortalaması: 31,85±7,14) alınmıştır. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri alınmış, boy ve kiloları ölçülerek beden kitle indeksleri hesaplanmıştır. Migren grubunda hastalık süresi, atak süresi, atak sıklığı, aura varlığı değerlendirilmiş, migren şiddeti için Migren yeti yitimi değerlendirme ölçeği (MİDAS) uygulanmıştır. Tüm katılımcılara Yeme tutumu testi (YTT), Beck anksiyete ölçeği (BAÖ), Beck depresyon ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Migren grubunda YTT puanları, anksiyete ve depresyon düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,01). Migren hastalarının %11,9’unda YTT’den 30 ve üzerinde puan alarak bozulmuş yeme davranışı olduğu, kontrol grubunda bu oranın %2,1 olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Migren grubunda MİDAS puanı ile YTT puanı arasında (r=0,298, p<0,05) ve BDÖ puanı arasında (r=0,332, p=0,01) pozitif yönde anlamlı korelasyon bulunmuştur.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda migrenli hastaların sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde yüksek bozulmuş yeme davranışı gösterdikleri, anksiyete ve depresif belirti düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmamız migrenli hastalarda yeme davranışındaki bozulmayı göstermesi bakımından önemlidir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017