E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türk Toplumunda Obsesif Kompulsif Bozuklukta Depresyon İle İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
1 Department of Psychiatry, Başkent University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 346-353
DOI: 10.5152/npa.2015.7657
329 kez okundu, 142 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, belirti, faktör
Özet

Amaç: Major depresif bozukluk (MDB), obsesif kompulsif bozukluğa (OKB) en sık eşlik eden ruhsal bozukluktur. Bu çalışmanın amacı, OKB’si olan hastalarda sosyodemografik özellikler, klinik özellikler, obsesif-kompulsif belirtiler ile depresyon sıklığını belirlemektir. Ayrıca OKB’si olan hastalarda depresyon eştanısı ile ilişkili faktörleri araştırmaktır.

 

Yöntem: Araştırmaya 63 MDB (OKB+MDB) eştanılı ve 77 depresyon eşlik etmeyen (OKB-MDB), 140 OKB’si olan hasta dahil edilmiştir. Psikiyatrik bozuklukların tanısı DSM-IV’e göre yapılandırılmış klinik görüşme yöntemi ile konuldu. Tüm katılımcılara sosyo-demografik veri formu ile Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulandı. Sosyodemografik ve klinik veri ve söz konusu ölçeklerin uygulanmasından sonra, OKB’si olan hastalar depresyonun eşlik ettiği ve etmediği olarak iki gruba ayrıldı ve değişkenler ile ölçeklerin ortalama puanları karşılaştırıldı. Univariate analiz sonrasında lojistik regresyon analizi yapıldı.

 

Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet, medeni durum, tedavisiz geçen süre, meslek, tıbbi özgeçmiş, aile öyküsü ve sosyal destek değişkenleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Anksiyete, depresyon, obsesyon ve kompulsiyon ölçek puanları OKB+MDB olan grupta anlamlı olarak yüksek bulundu. OKB+MDB grubunda Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeğinin kaçınma, içgörü, yavaşlama, kararsızlık alt ölçek puanları, OKB-MDB grubundaki hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonucuna göre bazı faktörlerin OKB’de depresyon eştanısı ile sıkı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Zayıf içgörü, obsesyon ve kompulsiyon şiddeti, son altı ay içinde stresli yaşam olayının varlığı, OKB’de depresyon oluşum riskini arttırabilir. Kaçınma, kararsızlık, yavaşlama, özkıyım öyküsünün olması, tedavinin ertelenmesi OKB’de depresyon oluşumu ile ilişkili olası faktörlerdir. 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017