E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Hemorajik Transformasyon Gelişen Orta Serebral Arter İnfarktlı Hastalarda Risk Faktörleri
1 Clinic of Neurology, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 342-345
DOI: 10.5152/npa.2015.8792
345 kez okundu, 125 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, hemorajik dönüşüm, orta serebral arter infarktı
Özet

Amaç: Akut iskemik inme (Aİİ) sonrası hemorajik dönüşüm (HD) iskemik atağı izleyen herhangi bir dönemde olabilir. HD günümüzde yaygın olarak kullanılan antitrombotik, antikoagülan ya da trombolitik tedavilerin komplikasyonu olarak görülürse de spontan olarak da oluşabilir. Bu çalışma ile orta serebral arter (OSA) sulama alanında akut infarkt tanısı konulan ve trombolitik tedavi uygulanmamış hastalarda erken evrede HD görülme oranı ve ilişkili risk faktörlerinin incelemesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında Aİİ ile başvuran, trombolitik tedavi uygulanmamış ve çalışma kriterlerine uygun 171 OSA infarktı tanılı hasta alınmıştır. Klinik izlemde nörolojik bulgularda kötüleşme olanlara hemen, diğerlerine yedinci günde kontrol nörogörüntüleme yapılmıştır. Akut iskemik inme risk faktörleri araştırılmış, rutin biyokimyasal analizleri yapılmıştır. Kontrol nöro-görüntülemerinde HD saptananlar hem klinik durumlarına göre (semptomatik veya asemptomatik), hem de radyolojik olarak “European Cooperative Acute Stroke Study” (ECASS) kriterlerine göre gruplara ayrılarak risk faktörleri incelenmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya 171 hasta [94’ü (%55) erkek ve 77’i (%45) kadın] alınmıştır. HD 37 (%21,63) hastada gelişmiştir. Risk faktörü sıralamasında Aİİ tanısı alan hastalarda en sık ateroskleroz (%50,3) saptanmıştır. NIHSS skoru hem semptomatik HD hastalarında asemptomatik olanlara göre, hem de HD hastalarının 7. günlerinde başlangıç değerlerine kıyasla anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Serum düşük dansiteli lipoprotein (LDL-K), trigliserit (TG), total kolesterol (TK) seviyeleri HD hastalarda anlamlı olarak düşük saptanmıştır.

 

Sonuç: HD akut iskemik inmenin morbidite ve mortalitesini arttıran majör bir komplikasyonudur. HD görülme riskinin azaltılabilmesi için, toplumlar için ayrı ayrı risk faktörleri saptanmalıdır. Riskin yüksek olduğu hastalarda trombolitik tedavi uygulanırken dikkatli olunması ve HD riskini azaltacak alternatif tedavilerin gözden geçirilmesi uygun olacaktır. 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017