E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Miller-Belirtilerin Adli Değerlendirme Ölçeği (M-FAST) Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Clinic of Forensic Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 296-302
DOI: 10.5152/npa.2015.7587
420 kez okundu, 931 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: M-FAST Ölçeği, temaruz, geçerlik, güvenilirlik
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Miller-Belirtilerin Adli Değerlendirme Ölçeği (M-FAST) Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenilirliğinin araştırılmasıdır.

 

Yöntem: M-FAST Ölçeği’nin çevirisi ve geri-çevirisi yapılmış, ardından dil birliğiyle M-FAST Türkçe Formu oluşturulmuştur. Araştırma, cezaevlerinden hastanemizin adli psikiyatri servisine yatırılan 97 tutuklu ve hükümlüyle yürütülmüştür. Katılımcılara M-FAST Türkçe Form uygulanmış; DSM-IV-TR tanı ölçütlerine dayalı klinik görüşme yapılmış ve incelemeler sonucu katılımcıda temaruz tanısı irdelenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı, Cronbach alfa katsayısı ve test-tekrar test yöntemi ile araştırılmıştır. Ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla klinisyenin temaruz tanısının yanında, katılımcılardan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) F ve K profil geçerliği alt ölçeklerini doldurmaları istenmiştir.

 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 31,8±9,3 (SS) olarak bulunmuştur. Kırk yedi kişiye (%48,5) temaruz tanısı konmuştur. Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,93 olarak belirlenmiştir. Yirmi iki kişi ile yapılan test-tekrar test ilişkisi ileri derecede anlamlı ve güçlü bulunmuştur (rs=0,89; p<0,001). M-FAST puanları temaruz grubunda (n=47) anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (z=-8,02, p<0,001). ROC analizine göre, M-FAST’ın temaruz açısından ≥7 puanları sınır değer olarak saptanmıştır. Temaruz yapan ve yapmayan gruplar için Kappa katsayıları, M-FAST≥7 için Kappa: 0,83; F>16 için Kappa: 0,29; F-K>16 içinse Kappa: 0,30 olarak saptanmıştır. Temaruzu yordamada, M-FAST ölçeği ve MMPI profil geçerliği alt ölçeklerinin yer aldığı Binary Logistic Regresyon analizinde sadece M-FAST puanları anlamlı bulunmuştur.

 

Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre, M-FAST Türkçe Formu’nun orijinal ölçeğin özgün yapısını temsil eder nitelikte olduğu, güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017