E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Major Depresyon Olgularında İntihar Düşünce ve Davranışının Bağlanma Biçimi ile İlişkisi
1 Clinic of Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 283-288
DOI: 10.5152/npa.2015.7459
430 kez okundu, 731 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, depresyon, intihar girişimi
Özet

Amaç: Bağlanma kuramı çocuğun bakım verenle kurduğu ilişkiyi temel alarak yetişkinlikte yakın ilişkileri anlamayı amaçlar. Bağlanma biçimleri, güvenli ve güvensiz bağlanma biçiminin alttipleri olan saplantılı, korkulu ve kayıtsız şeklinde sınıflandırılmıştır. Güvensiz bağlanmanın depresyon ve intihar ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamızda major depresyon olgularında intihar düşünce ve davranışının bağlanma biçimi ile ilişkisi araştırılmıştır.

 

Yöntem: DSM-IV-TR ölçütlerine göre major depresif bozukluk tanısı alan 62 olgu çalışmaya alınarak geçmişte intihar girişimi olan 31 ve olmayan 31 olgu olarak gruplandırıldı. Hasta grubuyla yaş, cinsiyet ve eğitim açısından uyumlu 60 sağlıklı gönüllüden kontrol grubu oluşturuldu. Gruplara sosyodemografik ve klinik veri formu, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE), İntihar Düşüncesi Ölçeği ve İntihar Davranış Ölçeği uygulandı.

 

Bulgular: Depresyon olgularında YİYE kaçınma ve kaygı puanları kontrol grubundan yüksek bulundu, intihar girişimi olan ve olmayan olgular arasında kaçınma ve kaygı puanları açısından fark saptanmadı. Kontrol grubunda güvenli bağlananların oranı depresyon olgularına göre yüksek bulundu. Korkulu bağlanma biçiminde intihar girişimi oranının diğer gruplardan daha yüksek olduğu görüldü. Depresyon olgularında YİYE kaygı puanı ile HAM-D intihar maddesi, İntihar Düşüncesi Ölçeği ve İntihar Davranış Ölçeği puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı.

 

Sonuç: Depresyon olguları daha kaygılı ve kaçıngan bağlanmakta, daha fazla güvensiz bağlanma göstermektedir. Korkulu bağlanma biçimine sahip depresyon olgularında intihar girişimi daha sık görülmektedir.

 

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017