E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Sosyal Anhedoni’nin Pozitif ve Negatif Şizotipi Boyutlarındaki Yerinin Klinik Olmayan Örneklemde İncelenmesi
1 Department of Psychology, Ortadoğu Technical University, Ankara, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 272-278
DOI: 10.5152/npa.2015.7473
360 kez okundu, 257 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sosyal anhedoni, şizotipi boyutları, geçerlilik, güvenilirlik
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kişilerarası ilişkilerden haz alamama olarak tanımlanabilen sosyal anhedoninin şizotipal boyutlar içerisindeki yerinin klinik olmayan bir örneklemde test edilmesi ve Chapman ve ekibi tarafından geliştirilen Gözden Geçirilmiş Sosyal Anhedoni Ölçeği’nin (SAÖ) Türkçe uyarlamasının psikometrik özelliklerini belirlemektir.

 

Yöntem: Çalışmanın örneklemi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yaş ortalaması 20,28 olan 266 ikinci sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Şizotipinin boyutsal yapısının incelenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve SAÖ’nün psikometrik özellikleri Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı, test-tekrar test güvenilirliği ve benzer ölçek geçerliliği ile incelenmiştir.

 

Bulgular: Sosyal anhedoninin hem negatif hem pozitif şizotipi ile temsil edildiği modelin, sadece negatif boyut ile temsil edildiği modele göre veri setiyle daha uyumlu çalıştığı bulunmuştur. SAÖ’nün Cronbach Alfa iç tutarlılık değeri, ,84; test-tekrar test güvenilirliği ise r=,76, ve benzer ölçek geçerliliği r=,55 olarak hesaplanmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları önceki araştırma bulguları ile uyumlu olarak sosyal anhedonin her iki şizotipi boyutunda da temsil edildiğini ve SAÖ’nün Türkçe formunun klinik olmayan örneklemde sosyal anhedoniyi ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017