E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İlaç Aşırı Kullanımı Başağrısı ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
1 Department of Psychiatry, Başkent University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey  
2 Department of Neurology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
3 Department of Biostatistics, Başkent University Faculty of Medicine, Adana, Turkey  
4 Department of Psychiatry, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 267-271
DOI: 10.5152/npa.2015.8833
393 kez okundu, 96 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı travması, kötüye kullanım, ilaç aşırı kullanımı, psikiyatrik eştanı
Özet

Amaç: Bu araştırma ile ilaç aşırı kullanımı başağrısı olan hastalarda çocukluk çağı travmalarının ilişkisini ve sıklığını değerlendirmeyi ve çocukluk çağı travmalarının başağrısının kronik hale gelmesinde etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.  Epidemiyolojik çalışmalar başağrısı ve çocukluk çağı kötüye kullanımı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Çocukluk çağı kötüye kullanımı ve başağrısı arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler nörobiyolojik sonuçlar ışığında artmaktadır. İlaç aşırı kullanımı, migrenin kronik hale gelmesinde en önemli sorunlardandır. Fakat literatürde ilaç aşırı kullanımı başağrısı ve migrenin kronik hale gelmesinde çocukluk çağı kötüye kullanımının rolü konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

 

Yöntem: Yaşları 15 ile 65 arasında olan 116 başağrısı hastası çalışmaya dahil edilmiştir. kronik migren (KM), ilaç aşırı kullanımı başağrısı (İAKB) ve epizodik migren (EM) hastaları, başağrısı polikliniğine ayaktan başvuran hastalar arasından seçilmiştir. Başağrısı tipi, Uluslararası Başağrısı Derneği’nin 2004 yılında yeniden düzenlenmiş kriterlerine göre konuldu. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇT), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) hastalara uygulandı. Psikiyatrik eştanılar, klinisyen tarafından Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskısı (DSM-IV) için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile konuldu.

 

Bulgular: Toplam 116 başağrısı hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların 64’ü İAKB, 25’İ KM ve 27’si EM’di. Çocukluk çağı travmaları, özellikle duygusal ihmal (%62), fiziksel ihmal (%44) ve duygusal kötüye kullanım (%36,2) tüm başağrısı gruplarında oldukça yüksek sıklıktaydı. Çocukluk çağı travmalarının sıklığı açısından İAKB, KM ve EM grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Fiziksel ihmal dışında, eğitim düzeyi, psikiyatrik eştanı ve çocukluk travmaları arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmadı.

 

Sonuç: Çocukluk çağı travmaları, diğer başağrıları ve migren tiplerinde olduğu gibi ilaç aşırı kullanımı başağrılarında da görülmüştür. Bununla beraber, başağrısının üç grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017