E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluğu Eşhastalanımı
1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 185-193
DOI: 10.5152/npa.2015.7024
377 kez okundu, 429 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DEHB, anksiyete bozukluğu, sosyodemografik özellikler
Özet

Amaç: Klinik örneklemde ilk kez dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı alan olgularda anksiyete bozukluğu (AB) eşhastalanımı yaygınlığının belirlenmesiyle birlikte AB eşhastalanımı olan ve olmayan olguların DEHB belirti şiddetinin ve sosyodemografik verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran 1683 çocuk/ergenden 447’sine DSM IV’e dayalı klinik görüşme ile DEHB öntanısı konulmuş ve araştırmanın ikinci aşamasına alınmıştır. DEHB tanısı alan olgulara DEHB ve AB tanısını desteklemek için hem ebeveynlerinden birine hem de hastanın kendisine Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşamboyu Şekli-Türkçe Versiyonu uygulanmıştır. Olguların anne, baba ve öğretmenlerinden Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeğini doldurmaları istenmiştir.

 

Bulgular: Araştırma örneklemimiz %19,4’ü kız, %80,6’sı erkek cinsiyetteki 170 DEHB tanısı alan çocuk/ergenden oluşmuştur. DEHB tanısı alan olguların %27,6’sında AB eşhastalanımı saptanmıştır. AB eşhastalanım oranı kızlarda %39,4 erkeklerde ise %24,8 bulunmuştur. AB eşhastalanımı olan olguların doğumlarında anne ve babalarının yaşları diğer olguların doğumdaki anne, baba yaşlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur.

 

Sonuç: Daha önce yapılmış olan çalışmalarla uyumlu olarak araştırmamızdaki AB eşhastalanım oranı hem toplum, hem de klinik örneklemde DEHB’si olmayan olgulara göre daha yüksek bulunmuştur. AB eşhastalanımının DEHB’de yüksek oranlarda bulunması nedeniyle DEHB’si olan olgularda AB eşhastalanımı olasılığı akılda tutulmalıdır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017