E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında İntihar Davranışının Bilişsel İşlevler ve Depresyon ile İlişkisi
1 Yunus Emre Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Eskişehir, Türkiye  
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 169-173
DOI: 10.5152/npa.2015.7506
399 kez okundu, 359 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, intihar, bilişsel işlevler, depresyon
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, geçmişte intihar girişimi olan ve olmayan şizofreni hastalarını sosyodemografik, klinik ve bilişsel işlevler açısından karşılaştırmak ve geçmişteki intihar girişimini yordayan faktörleri saptamaktır.

 

Yöntem: Bu çalışmada, 70 şizofreni hastası değerlendirilmiş olup, intihar girişimi olan 27 hasta ile intihar girişimi olmayan 43 hasta karşılaştırılmıştır. Psikotik semptomlar Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), depresyon semptomları Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ), bilişsel işlevler Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Stroop Testi ve Rey İşitsel Sözel Öğrenme Testi ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Bu çalışmada, hastanede yatış sayısı, PANSS genel psikopatoloji alt ölçeği puanı, CŞDÖ toplam puanı ve WKET toplam tepki sayısı (WKET1), intihar girişimi olan şizofreni hastalarında anlamlı olarak yüksek saptandı. CŞDÖ toplam ve WKET1’in intihar girişimi olmasını öngördüğü belirlendi.

 

Sonuç: Şizofreni hastalarında intihar davranışı ile ilgili etmenlerin ortaya konması, intiharın önlenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Şizofreninin çekirdek belirtilerinden biri olan bilişsel işlevlerdeki bozulmanın ve depresyonun intihar davranışı ile ilişkisini inceleyen daha geniş örneklem grubuna sahip uzun erimli izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017