E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Major Depresyonda Beta-1-Adrenerjik Reseptör Geninde Ser49Gly ve Gly389Arg Polimorfizmleri
1 Clinic of Psychiatry, Serik Public Hospital, Antalya, Turkey  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
3 Department of Biochemistry, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Isparta, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 124-127
DOI: 10.5152/npa.2015.7321
341 kez okundu, 96 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Major depresif bozukluk, polimorfizm, beta-1 adrenerjik reseptör, genotip
Özet

Amaç: Major depresif bozukluğun (MDB) genetik yatkınlığının genetik polimorfizmlerle ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, MDB’ta Ser49Gly ve Arg389Gly polimorfizmlerinin genotip ve allel sıklık ilişkilerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak incelenmesidir.

 

Yöntem: Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 4. Baskısı’na (DSM-IV) göre major depresyon tanısı alan toplam 144 hasta ile 105 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir.  Her iki genotiplemede polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile restriksiyon enzimi uzunluk polimorfizmi (REUP) kullanılmıştır.

 

Bulgular: Ser49Gly için MDB grubundaki toplam 144 hastanın, 77’si (%53,5) homozigot yabanil tip (AA), 57’si (%39,6) heterozigot tip (AG) ve 10’u (%6,9) mutant (GG) genotipte ve Gly386Arg için 75’i (%52,1) homozigot yabanil tip (GG), 59’u (%41,0) heterozigot tip (GC) ve 10’u (%6,9) mutant homozigot (CC) genotipteydi.  Beta-1 Adrenerjik reseptör (ADRB1) geninde Ser49Gly ve Arg389Gly polimorfizmleri sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında, allel ve genotip sıklıkları açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0,626; p=0,863) (p=0,625; p=0,914).

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları MDB’da ADRB1 geninde Ser49Gly ve Gly389Arg polimorfizmlerinin major bir etkinliğini ortaya koymamıştır. Beta-1 Adrenerjik gen polimorfizminin major depresif bozukluktaki rolünün aydınlatılmasında daha geniş örneklem grubuyla yapılacak ileri çalışmalar gereklidir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017