E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Tedavisinde Antidepresan Kullanım Sıklığının Şizofreni Hastalarının Hastalık Özellikleriyle İlişkisi ve Sonuçları
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 64-68
DOI: 10.5152/npa.2015.7041
411 kez okundu, 408 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, depresyon, antidepresan
Özet

Amaç: Şizofreniye eşlik eden depresyon kötü prognoz, yüksek psikotik alevlenme riski ve yüksek oranda özkıyımla ilişkili olduğundan depresif belirtilerin tanımlanması ve uygun sağaltımı oldukça önemlidir. Bu çalışmada şizofreni hastalarında antidepresan kullanımının sıklığı ve sonuçları araştırılmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışmada Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikoz Birimi Polikliniğine Ocak 2007-Eylül 2012 yılları arasında başvuran, şizofreni hastalarının verileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan şizofreni hastalarının antidepresan tedavileri minimal etkin doz ve süredeydi.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 101 şizofreni hastasından 39’unun takipleri sırasında eşlik eden majör depresif bozukluk nedeniyle bir veya birden fazla kere antidepresan kullanımı olduğu, ortalama takip süresinin 6,3 (±4,2) yıl, başlangıç yaşının ortalama 22 (±6,5) yaş, hastalık süresinin ortalama 14,7 (±7,3) yıl, psikotik alevlenme sayısının ise ortalama 5 (±3,7) olduğu saptandı. En fazla kullanılan antidepresanların sırasıyla sertralin (%36,9), venlafaksin (%23,8) ve essitalopram (%20,2) olduğu gözlenmiştir. Hastalara 57 kere (%73,1) SSGİ, 21 kere (%26,9) SNGİ verilmiş; SSGİ kullanımı sırasında 11 kere (%19,3), SNGİ kullanımı sırasında 3 kere (%14,3) psikotik alevlenme gözlenmiştir. SSGİ kullanımı sırasında psikotik alevlenme (%78,6), SNGİ’leri kullanımı sırasında psikotik alevlenme (%21,4) gözlenen hastaların oranından fazlaydı. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde değildi. Antidepresan kullanan 39 hastanın 8’inde (%20,5) yan etkiye bağlı ilaç kullanımı kesilirken 21’inde (%53,8) tam remisyon sağlanmıştır. SSGİ kullanan 29 (%50,9) hastada, SNGİ kullanan 18 (%85,7) hastada tam remisyon sağlamış, SNGİ kullananlarda depresyonda remisyon, SSGİ kullananlara oranla istatistiksel olarak anlamlı (p<0,01) derecede yüksek bulunmuştur.

 

Sonuç: Bu çalışmada SSGİ grubunun daha fazla kullanıldığı, SNGİ grubu ilaçlarda SSGİ’ lere göre tedavide depresyonda remisyonun daha sık görüldüğü, SSGİ ve SNGİ grubu ilaçlarla tedavide psikotik belirtilerde depreşme açısından fark olmadığı dikkati çekmektedir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017