E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İzlem Merkezi, Antalya, Türkiye  
2 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya,Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 47-53
DOI: 10.5152/npa.2015.7399
326 kez okundu, 350 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlik, çocuk, epilepsi, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Bu çalışma Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği (Seizure Self-Efficacy Scale For Children)’ni Türkçe’ye uyarlayarak, geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Temmuz 2012-Mart 2013 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroloji Poliklinikleri’ne gelen 9-17 yaş grubu 166 epilepsi hastalığı olan çocuk oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından yüz-yüze görüşme yöntemiyle, Çocuk Tanıtım Formu, Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği ve Çocuk Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği Caplin ve ark. (2002) tarafından geliştirilen 15 maddelik, 5’li Likert tipinde bir ölçektir.

 

Bulgular: Ölçeğin dil geçerlik çalışması yedi uzman tarafından yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği için on uzmandan alınan görüşlerin, ölçek maddelerinin uygulanabilirliği açısından istatistiksel olarak uyumlu olduğu belirlenmiştir. (Kendall’s W=0,411, p<0,001, ki-kare: 57,495). Açıklayıcı faktör analizinde faktör yükü %40 ve büyük olan maddeler analize dahil edilmiş ve analiz sonucunda toplam varyansın %49,67’sinin açıklandığı iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlığını belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ölçek toplam puanı için 0,89 olarak bulunmuştur. Güvenirlik çalışmaları kapsamında, ölçeğin iki alt boyutu (nöbetin bireysel kontrolü ve nöbeti kontrol etmede çevrenin etkisi) için sırasıyla 0,98-0,74 değerinde korelasyonlar belirlenmiştir. Test-tekrar test korelasyonları anlamlı düzeyde (p<0,01) ve yüksek (r=0,99) bulunmuştur. Yordama-Kestirim geçerliğinde, Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği ile Çocuk Depresyon Ölçeği arasındaki korelasyonlar negatif yönde, orta derecede ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r=-0,58, p<0,001).

 

Sonuç: Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe versiyonundan elde edilen ölçümlerin orijinal ölçek yapısıyla uyumlu, Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017