E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obezitede Psikolojik Belirtiler ve İlişkili Etmenler
1 Denizli Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Denizli, Türkiye  
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
3 Cerrahi Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, Denizli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 42-46
DOI: 10.5152/npa.2015.6904
365 kez okundu, 579 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obezite, depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, benlik saygısı, yeme tutumu
Özet

Amaç: Bu çalışmada, obezitede depresyon ve anksiyete düzeyleri ile yaşam kalitesi ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.

 

Yöntem: Obezite tedavisi için endokrinoloji polikliniğine başvuran, beden kitle indeksi (BKI) 30 kg/m² ve üzerinde olan 52 birey çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubu ile benzer yaş ve cinsiyete sahip, BKI’i normal olan 43 birey kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmaya katılan bireylere, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D17), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAM-A), Yaşam Kalitesi Ölçeği-kısa formu (WHOQOL-Brief-TR), Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ), Yeme Tutum Testi (YTT) uygulandı.

 

Bulgular: Obezitesi olan bireylerin yaş ortalaması 47,25 (±7,88) idi. Bu bireylerin çoğunluğu kadın, evli, üniversite mezunu ve kentsel yerleşimliydi. Obezitesi olan bireylerin HAM-D17, HAM-A ve YTT puanlarının kontrol grubuna göre daha yüksek, WHOQOL-Brief-TR fiziksel alan puanının daha düşük olduğu tespit edildi. İki grup arasında CBSÖ puan ortalamaları arasında farklılık saptanmadı. Obezitesi olan grupta HAM-D17 ve HAM-A puanları ile yaşam kalitesi fiziksel alan puanı ve CBSÖ puanı arasında negatif; YTT puanı arasında pozitif korelasyon tespit edildi. BKI ile HAM-D17 ve HAM-A puanları arasında korelasyon saptanmadı.

 

Sonuç: Çalışmamız, obezitesi olan bireylerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğunu, bu bireylerin yeme tutum ve davranışlarında sorun yaşadıklarını, özellikle fiziksel alanda yaşam kalitesinin düşük olduğunu göstermektedir. Depresyon ve anksiyete belirtilerinin bulunması yaşam kalitesini, benlik saygısını ve yeme tutumunu olumsuz olarak etkilemektedir. Sonuçlarımız, obezitesi olan bireylerde psikiyatrik destek sağlanmasının yaşam kalitesi ve benlik saygısı üzerinde olumlu katkıları olabileceğini düşündürmektedir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017