E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Non-Kardiyak Anjina ve Akut Koroner Sendrom Hastalarının Mizaç Özellikleri, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
1 Özel Acıbadem Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye  
3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 363-367
DOI: 10.5152/npa.2014.6789
324 kez okundu, 285 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Non-kardiyak anjina, mizaç, depresyon, anksiyete
Özet

Giriş: Non-kardiyak anjina (NKA) yakınması ile acile başvuran hastaların psikolojik profillerini çıkarmaya yönelik yapılmış birçok araştırmada; bu hastaların koroner arter hastalarına kıyasla, daha fazla psikiyatrik sorunlar, yetersiz başa çıkma becerileri, ve aleksitimi yaşadığı gösterilmiştir. Biz de bu çalışmada, NKA hastalarında öngörücü psikolojik klinik belirteçler saptamaya yönelik, NKA ve Akut Koroner Sendrom (AKS) hastalarının mizaç özellikleri, anksiyete ve depresyon belirtilerini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Yöntem: Acil kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı yakınması ile başvuran, toplam 63 hastanın (41 NKA, 22 AKS) sosyodemografik bilgileri kaydedildikten sonra, mizaç özellikleri TEMPS-A ölçeği ile, anksiyete ve depresyon düzeyleri ise Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile değerlendirildi. Grupların sosyodemografik özellikleri, TEMPS-A ölçeği ve HADÖ puanları χ2 ve bağımsız grupların t-testi ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: NKA ve AKS grupları sosyodemografik açıdan benzerdi. Gruplar arasında Hastane Depresyon Ölçeği (p=0,12), Hastane Anksiyete Ölçeği (p=0,39) puanları ve TEMPS-A ölçeği depresif (p=0,41), siklotimik (p=0,08), hipertimik (p=0,06) ve anksiyöz (p=0,29). mizaç puanları açısından farklılık saptanmadı. Ancak irritabl mizaç puanları NKA grubunda istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,04).

 

Sonuç: İrritabl mizaç özelliklerinin NKA hastalarında daha belirgin olması, bu hastaların psikolojik profilinin tanımlanmasına katkı sağlayarak, NKA tanı ve tedavisine yönelik yapılacak ileri araştırmalara temel oluşturacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017