E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Fibromiyalji ve Romatoid Artritte Çocukluk Çağı Örselenmeleri, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 344-349
DOI: 10.5152/npa.2014.6958
343 kez okundu, 543 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, romatoid artrit, çocukluk örseleme yaşantıları, anksiyete, depresyon
Özet

Giriş: Kronik ağrı, anksiyete, depresyon ve çocukluk örselenmelerinin birbirleriyle yakın ilişkisi bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı kronik ağrı ile giden hastalıklar olan fibromiyalji ve romatoid artrit tanısı alan hastalarda çocukluk örselenmelerinin, anksiyete ve depresyon düzeylerinin araştırılması ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır.

 

Yöntem: Çalışmaya fibromiyalji tanılı 30 hasta, romatoid artrit tanılı 30 hasta ve hastalarla cinsiyet, yaş ve eğitim açısından eşdeğer 30 sağlıklı kontrol alındı (toplam 90 katılımcı). Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) uygulandı. Ayrıca hastalardan Sayısal Ağrı Skalası (SAS) doldurması istendi.

 

Bulgular: Fibromiyalji grubunun ÇÖYÖ duygusal kötüye kullanım ve HAD depresyon puanları kontrol grubundan; HAD anksiyete puanı ise hem kontrol grubundan, hem de romatoid artrit grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. Romatoid artrit grubunun ise ÇÖYÖ duygusal kötüye kullanım ve HAD depresyon puanları kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. Fibromiyalji grubunun SAS puanı romatoid artrit grubundan daha yüksekti. HAD anksiyete ve HAD depresyon puanları eşik üstü olanlarda ÇÖYÖ cinsel kötüye kullanım düzeyi daha yüksekti.

 

Sonuç: Hem fibromiyalji, hem de romatoid artritte çocukluk örselenme yaşantıları ve depresyon düzeyi yüksektir. Ağrılı hastalığı olanlarda çocukluk örselenmelerinin, anksiyete ve depresyonun araştırılması tedavi başarısı açısından önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017