E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Polikistik Over Sendromu Olan Hastalarda Depresyon, Anksiyete ve Öfke
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Gülhane Military Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynaecology, Ankara, Turkey  
3 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Gülhane Military Medical Academy, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey  
5 Gümüşsuyu Military Hospital, Department of Biochemistry, İstanbul, Turkey  
6 Gülhane Military Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey  
7 Turkish Armed Forces Medical Command, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 328-333
DOI: 10.5152/npa.2014.6898
317 kez okundu, 327 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, anksiyete, depresyon, öfke, DHEAS, testosteron
Özet

Giriş: Polikistik over sendromu (PKOS) başta endokrin  olmak üzere bir çok sistemi etkileyen heterojen karakterde bir sendromdur. Bu çalışmada, PKOS hastalarında hormonal değişiklikler ile anksiyete, depresyon ve öfke düzeylerindeki muhtemel ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 44 PKOSlu hasta ile vücut kitle indeksi (VKİ) benzer 44 sağlıklı kadın alınmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri belirlenmiş ve bazı serum hormon seviyeleri (insulin, gonadotropinler, prolaktin, dihidroepiandrosteronsülfat (DHEAS), tiroid stimüle edici hormon (TSH), triiodotironin (T3), tiroksin (T4), 17 OH-Progesterone, total ve serbest testosteron) ile  bazı diğer biyokimyasal parametreleri ölçülmüştür. Ek olarak tüm katılımcılara; Sürekli Öfke-Öfke ifade tarzı (SÖÖİT), Beck depresyon ve Beck anksiyete ölçekleri uygulanarak, PKOS hastaları ve kontrol grubunun psikometrik test skorları değerlendirilmiştir. Normal dağılımlı parametrik veriler için independent samples T-test; normal dağılımlı olmayan nonparamatrik  veriler için  Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İki grup verilerinin arasındaki potansiyel ilişki pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: PKOS hasta grubunda yaş ortalaması 27,3±5,6 iken kontrol grubunda 27,4±6,1 idi. VKİ, serum insulin, luteinize edici hormon (LH), DHEAS, ve total testosteron değerleri kontrol grubundan belirgin yüksekti (p<0,05). Beck anksiyete skorları ile serum DHEAS seviyeleri arasında istatistiksel olarak belirgin pozitif korelasyon mevcuttu (Pearson r=0,4366, P=0,0001). İki grup arasında sürekli öfke , öfke kontrolü , dışa vurulan öfke ve içte tutulan öfke , anksiyete seviyeleri ve Beck depresyon skorları açısından belirgin farklılıklar vardı (p<0,05).

 

Sonuç: Depresyon semptomlarına göre anksiyete semptomları ile DHEAS serum seviyeleri arasında otonomik sinir sistemi aracılı kuvvetli ilişki olması DHEASın gama amino bütirik asit (GABA) antagonistik etkisini düşündürmektedir. Obezite, hirsutizm ve infertilite PKOS hastalarında kendine güveni azaltarak depresif semptomlar oluşturabilir. Ek olarak hormonal seviyedeki değişiklikler direkt olarak anksiyeteye neden olabilir. Muhtemelen depresif semptomlar bu değişikliklerin sekonder yansımasıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017