E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Psikometrik Özellikleri
1 İstanbul Universitesi Tıp Fakultesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Turkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 318-327
DOI: 10.5152/npa.2014.7056
347 kez okundu, 325 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kişilik bozuklukları, zor hasta, tutumlar, geçerlik, güvenilirlik
Özet

Giriş: Bu çalışmada, kişilik bozukluğu hastaları ile çalışan ruh sağlığı çalışanlarının bu hastalarla zorluk yaşama düzeylerini ve onlara karşı geliştirdikleri tutumları ölçmeye dönük geçerli ve güvenir iki ölçüm aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Araştırma genel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüş, çalışma grubu random küme örnekleme yoluyla seçilen Türkiyedeki çeşitli ruh sağlığı kiniklerinde kişilik bozukluğu hastalarıyla çalışma deneyimi olan 332 ruh sağlığı çalışanından oluşmuştur. Veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Anketi, geçerliği ve güvenirliği araştırılan Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları (KBHİÇZÖ) ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar ölçekleri (KBHİTÖ), uyum geçerliğini saptamak üzere Sıfat Listesi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği için ise Cronbach Alfa, Spearman-Brown ve Guttman Split-Half güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ayrıca ölçeklerde yer alan maddelerin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları ve ayırt edicilik indeksleri araştırılarak; madde güvenirlik ve geçerlik hesaplamaları yapılmıştır.

 

Bulgular: KBHİÇZÖ için KMO değeri 0.946 bulunmuş, aynı zamanda Bartlett küresellik testinde de anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Güvenirlik analizlerinde test-tekrar test katsayısı 0.702; test toplamının cronbach alfa değeri 0.952 olarak bulunmuştur. KBHİTÖ için KMO değeri 0.925 bulunmuştur. Bartlett küresellik testinde anlamlı bir fark vardır (p<0.001). Devamlılığa dayalı güvenirlik katsayısı 0.806, test toplamının cronbach alfa değeri 0.913 olarak hesaplanmıştır. Her iki ölçeğin analizleri toplam puanlar üstünden yapılmıştır.

 

Sonuç: KBHİÇZÖ ve KBHİTÖnün iyi psikometrik özelliklere sahip olduğu; araştırılan yapıyı ölçtüğü, diğer ölçeklerle uyum gösterdiği, maddeleri arasında yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğu ve zaman göre tutarlı olduğu saptanarak her iki ölçeğin de geçerli ve güvenilir ölçekler olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017