E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ürik Asit Düzeyleri İki Uçlu Bozukluk ve Şizofrenide Sağlıklı Bireylerden Farklı mıdır?: Erkek Cinsiyette Klinik İyileşme ve Dönem Şiddeti ile İlişkisi
1 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 229-232
DOI: 10.4274/npa.y6827
328 kez okundu, 198 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İki uçlu bozukluk, şizofreni, ürik asit
Özet

Giriş: Pürinerjik sistem işleyişindeki bozulma hem iki uçlu bozukluk (İUB), hem şizofreni tanılı olgularda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı İUB ve şizofreni tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeylerinin, sağlıklı erkeklerden farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. İkinci olarak her iki tanı grubunda ürik asit düzeylerinin dönem şiddeti ile, ürik asit düzeylerindeki azalmanın klinik iyileşme ile ilişki gösterip göstermediğinin incelenmesidir.

 

Yöntem: Bu amaçla 55 İUB, 59 şizofreni tanılı olgu manik dönem ve psikotik alevlenme döneminin başında, 1., 2. ve 3. haftada YMDÖ ve PANSS ile değerlendirilmiş, plazma ürik asit düzeyleri ölçülmüştür. Kontrol grubu diğer iki grupla yaş ortalaması benzer, önceki tanı ve tedavi öyküsü olmayan ve şimdiki psikiyatrik yakınması bulunmayan 60 sağlıklı erkektir. Plazma ürik asit düzeyleri 3000 devirli santrifüjde 15 dakika çevrilerek, -80 °C, mg/ dl cinsinden kaydedilmiştir.

 

Bulgular: Hem İUB hem şizofreni tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeyleri sağlıklı erkeklerden yüksek bulundu (f= 6.122, p= 0.027). İUB tanılı erkeklerde yinelenen ölçümler arasındaki fark (Bonferroni düzeltmesi ile) başlangıç ile 1. hafta ürik asit düzeyleri arasında saptandı (p< 0.001). Her dört ölçüm için YMDÖ ve PANNS puanları ile ürik asit düzeyleri arasında bir korelasyon gösterilemedi.

 

Sonuç: İUB ve şizofreni tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenmesırasındaki ürik asit düzeyleri birbiri ile benzer olup, sağlıklı erkeklerden yüksektir. Her iki grupta ürik asit düzeyleri ile dönem şiddeti arasında bir bağıntı bulunmamıştır. Ancak İUB tanılı olgularda ürik asit düzeylerinde başlangıç ve birinci hafta arasındaki azalma, klinik iyileşme ile ilişkili görünmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017